Odmoriti i odmoriti se

Odmoriti i odmoriti se

Oba ova gla­gola, kao i nji­hovi nes­vr­šeni par­njaci (odma­rati i odma­rati se), pri­pa­daju hrvat­skome stan­dard­nom jeziku, no valja obra­titi pozor­nost na to kada koji upotrijebiti.

Kada govo­rimo o pre­kidu neke aktiv­nosti ili počinku s ciljem povratka utro­šene ener­gije i elana, upo­tri­je­bit ćemo povratne gla­gole odmo­riti se i odma­rati se – dakle oblike sa zamje­ni­com se.

Nakon posla odma­ram. > Nakon posla se odmaram.

NASA traži ljude koji će spa­vati i odma­rati. > NASA traži ljude koji će spa­vati i odma­rati se.

Sre­do­zemna med­vje­dica odmara u pli­ćaku. > Sre­do­zemna med­vje­dica odmara se u plićaku.

Gla­goli odmo­riti i odma­rati (dakle oblici bez zamje­nice se) pri­je­lazni su gla­goli jer zah­ti­je­vaju dopunu, to jest objekt u aku­za­tivu. Njima ozna­ču­jemo da odma­ramo nešto.

Poneg­dje bih ostao dan dva da odmo­rim izu­bi­jane noge.

Pro­či­taj čim malo odmo­riš oči.

Pri radu na raču­nalu, sva­kih 15 minuta treba spus­titi i odmo­riti ruke.

Scroll To Top