Zašto Mojsije ima rogove?

Zašto Mojsije ima rogove?

Jeste li se ikad zapi­tali zašto se Moj­sije kat­kad pri­ka­zuje s dva roga na glavi, ponaj­prije u sce­nama kada drugi put silazi sa Sinaja i nosi ploče s Bož­jim zapo­vi­je­dima? Danas se većina bibli­čara, pa i opće­nito teologa, slaže da je posri­jedi pogre­ška pri prevođenju.

Naime, kada je sveti Jero­nim kra­jem 4. sto­ljeća pre­vo­dio Bibliju na latin­ski, čini se da je pogrešno pro­tu­ma­čio hebrej­sku riječ koja se može odno­siti na izras­ta­nje rogova, ali i na zra­če­nje (svje­tla). Kul­tu­ro­lo­ške raz­like, a i vre­men­ski raz­mak od kojeg tisuć­ljeća, one­mo­gu­ćuju nam da budemo u pot­pu­nosti sigurni na što se točno u ori­gi­nalu mis­lilo, a kako ni rogovi nisu uvi­jek bili sim­bol demon­skoga, što­više, u sta­rome, a donekle i u sred­njem vijeku, sim­bo­li­zi­rali su i snagu, čast, čak i božan­skost, Jero­nim se u Vul­gati odlu­čio za njih.

Pod utje­ca­jem Jero­ni­mova pri­je­voda nas­tala su mnoga umjet­nička djela, a s njega se pre­vo­dilo i na „narodne” jezike. Naš prvi cje­lo­viti objav­ljeni pri­je­vod Sve­tog pisma, onaj Matije Petra Katan­čića, objav­ljen 1831., tako­đer spo­mi­nje rogove:

I kadabi sishao Moyses s’gore Sinaja, derxa dvi table svi­doc­sans­tva, i nez­nade, daje rogato lice nje­govo od sadruxnosti govo­re­nja Gos­pod­njeg’. (Izl, 34:29)

Vul­gata je u među­vre­menu doži­vjela mnogo recen­zija i kri­tič­nih izda­nja. Budući da se danas zra­če­nje svje­tlosti nesum­njivo više pove­zuje s božan­skim od izras­ta­nja rogova, novo je tuma­če­nje široko pri­hva­ćeno. Izmjena je, naravno, uvr­štena i u suvre­mene pri­je­vode. Tako u pri­je­vodu Sil­vija Gru­ba­šića u izda­nju Krš­ćan­ske sadaš­njosti iz 2005. ovaj dio glasi:

Napo­kon Moj­sije siđe sa Sinaj­skog brda. Sila­zeći s brda, nosio je u rukama ploče svje­do­čans­tva. Nije ni znao da iz nje­gova lica, zbog raz­go­vora s Jahvom, izbija svje­tlost. (Izl, 34:29)

Iako su pri­je­vodi odavno izmi­je­njeni, neka djela likovne umjet­nosti, od kojih je vje­ro­jatno naj­poz­na­tiji Mic­he­lan­ge­lov kip Moj­sija, svje­doče o jed­nome dav­nom tuma­če­nju, koje bi inače vje­ro­jatno bilo pot­puno zaboravljeno.

Scroll To Top