Porod i porođaj

Suvre­meni jezični savjet­nici uglav­nom strogo odje­ljuju zna­če­nje ime­nica porod i poro­đaj. Porod − prema njima − ozna­čuje djecu i potom­s­tvo opće­nito, a poro­đaj čin dono­še­nja dje­teta na svi­jet. No je li ovakva podjela zna­če­nja u hrvat­skome jeziku uis­tinu moguća?

Ime­nica porod nas­tala je prema gla­golu poro­diti. Zabi­lje­žena je još u našemu naj­sta­ri­jem rječ­niku, onome Fausta Vran­čića iz 1595., i to baš u zna­če­nju dono­še­nja dje­teta na svi­jet. Naravno, u ovome je zna­če­nju donose i kas­niji rječ­nici. Drugo zna­če­nje ove ime­nice (djeca, potom­s­tvo) tako­đer je zabi­lje­ženo pri­lično davno, prvi put u Mika­ljinu rječ­niku iz 1646. Ova je ime­nica u svi­jesti govor­nika do danas zadr­žala oba nave­dena značenja.

Druga riječ, poro­đaj, zapi­sana je kas­nije, 1801. u rječ­niku Joakima Stul­lija, gdje se upu­ćuje na riječ porod.

Kada je i kako došlo do umjet­noga raz­dva­ja­nja zna­če­nja između ovih dviju riječi, teško je reći. Hrvat­sku normu naža­lost prati svo­je­vr­stan strah od istoz­nač­nih riječi. Takva jezična poli­tika ima potrebu raz­dva­jati zna­če­nje između dviju riječi koje znače isto i kada takva podjela u svi­jesti govor­nika ne pos­toji. No je li takva potreba oprav­dana? Uglav­nom nije.

Pa ipak, mogli bismo reći da u nekim slu­ča­je­vima ova podjela može biti korisna. Pri­mje­rice u zna­nosti. Budući da jezik zna­nosti teži pre­ciz­nosti, u njemu je ovakva podjela oprav­dana jer izraz poput „moguć pro­ble­ma­ti­čan porod” nije jed­noz­na­čan i zah­ti­jeva dodatna objaš­nje­nja, dok je u izrazu „moguć pro­ble­ma­ti­čan poro­đaj” sve jasno. Mogli bismo reći da u znans­tve­nome diskursu možemo dati pred­nost podjeli prema kojoj se izla­zak dje­teta iz mater­nice sma­tra poro­đa­jem, dok se potom­s­tvo naziva porodom.

No izvan pre­ciz­noga jezika zna­nosti, dakle u većini slu­ča­jeva, čin dono­še­nja dje­teta na svi­jet možemo ime­no­vati objema rije­čima jer je to tako u hrvat­skome jeziku i ne može se jed­nos­tavno izmi­je­niti nor­ma­tiv­nim pra­vi­lom, za koje većina govor­nika i ne zna da postoji.

Ilus­tra­cija: Chimpr, Flickr

Scroll To Top