Postoji li univerzalno razumljiva riječ

Nizo­zem­ski znans­tve­nici Mark Din­ge­manse, Fran­cisco Tor­re­ira i Nick Enfi­eld obja­vili su znans­tveni rad u kojem objaš­nja­vaju da pos­toji vrlo velika vje­ro­jat­nost da je „Ha?” (upi­tan izraz koji upo­treb­lja­vamo da bismo sugo­vor­niku dali do zna­nja da ne razu­mi­jemo što govori) uni­ver­zalno razumljiv.

Zaključci su izve­deni na teme­lju rezul­tata pro­uča­va­nja 31 jezika iz 16 raz­li­či­tih jezič­nih poro­dica. Svi su pro­uča­vani jezici imali riječ koja zvuči gotovo iden­tično, ima upitnu into­na­ciju (koja doduše blago varira prema načinu into­ni­ra­nja upit­nosti u poje­di­nome jeziku), a uloga joj je da isprav­lja komu­ni­ka­ciju kada dođe do nes­po­ra­zuma. No ovaj je slu­čaj pri­lično neo­bi­čan jer riječi koje ozna­čuju isto zvuče raz­li­čito u raz­li­či­tim jezi­cima;  to je tako­zvana arbi­trar­nost znaka, to jest svoj­stvo da su izraz i zna­če­nje među­sobno pot­puno neo­visni. (Ta zato i imamo raz­li­čite jezike!)  No ova riječ prkosi inače vrlo čvr­stu pra­vilu, što može navesti na sum­nju da je to uopće riječ. Autori tvrde da jest. Naime, vari­ja­cije ove riječi raz­li­kuju se dovoljno da se uklope u vlas­titi jezični sus­tav, a i, za raz­liku od uro­đe­nih zvu­kova poput kiha­nja ili pla­ka­nja, djeca je moraju naučiti. Što­više, ne upo­treb­lja­vaju je do otpri­like pete godine.

Autori stu­dije ovu pojavu objaš­nja­vaju konver­gent­nom evo­lu­ci­jom. U biolo­giji je to podu­dar­nost oso­bina ili funk­cija organa kod vrsta koje među­sobno nisu srodne, a koja je nas­tala kao rezul­tat života u slič­nome oko­lišu, to jest kao rezul­tat adap­ta­cije na sli­čan oko­liš. Po njima je ovo pri­mjer konver­gentne evo­lu­cije u jeziku: pri raz­go­voru nam svima treba kratka i funk­ci­onalna riječ s upit­nom into­na­ci­jom kojom možemo pra­vo­dobno zaus­ta­viti konver­za­ciju kada pos­tane nefunk­ci­onalna, to jest u tre­nutku kada se ne razumijemo.

Bez obzira na to je li se ova riječ uis­tinu razvila pot­puno neo­visno ili ne, dobro je znati da će vas svug­dje u svi­jetu razu­mjeti ako im izra­zom „Ha?” date do zna­nja da ih ne razumijete.

Izvor: Is ‘Huh?’ a uni­ver­sal word?

Scroll To Top