O posljedicama poplava

Dragi koris­nici, voljeli bismo vam skre­nuti pozor­nost na ozbilj­nost i dale­ko­sež­nost pos­lje­dica poplava. Naime, i kad se voda povuče i sta­nov­nici se vrate svo­jim kućama, pomoć će im tre­bati još neko vri­jeme jer će se suoča­vati s nizom problema.

Voda, pose­bice bunar­ska, danima neće biti sigurna za upo­trebu (ni za piće, ni za kuha­nje, ni za osobnu higi­jenu) jer se povr­šin­ska voda (zdrav­s­tveno neis­pravna, koja u sebi sadr­žava brojne uzroč­nike bolesti, u kojoj su se ras­pa­dale ugi­nule živo­ti­nje, koja je popla­vila i kana­li­za­cij­ske sus­tave…) pomi­je­šala s pod­zem­nom vodom.

Mnoge kuće više uopće neće biti pogodne za život. Oni malo sret­niji morat će ulo­žiti puno truda i novca na sana­ciju: voda je možda ošte­tila elek­trične i plin­ske ins­ta­la­cije, nalet vode ili pomi­ca­nje tla pore­me­tili su sta­tiku nekih objekata.

Velik se dio namje­štaja neće moći ponovno isko­ris­titi: kauči, madraci, elek­trični i elek­tro­nički ure­đaji koje je zahva­tila voda... Mnogi su ostali i bez odjeće, obuće, čak i životne ušte­đe­vine ako su je čuvali u kući.

Uni­šteni su ili ošte­ćeni auto­mo­bili, trak­tori i ostala mehanizacija.

Voda je pre­krila i poljo­pri­vredne povr­šine: ora­nice, vrtovi, povrt­njaci, plas­te­nici, stak­le­nici, voć­njaci, vino­gradi… sve je vje­ro­jatno uni­šteno i ove godine neće biti uroda ili će biti iznimno slab, što će ugro­ziti život sta­nov­ni­cima koji žive od ratar­stva, sto­čar­stva, uzgoja voća, povrća, cvijeća...

Voda je uni­štila hranu za pre­ži­vjele živo­ti­nje i vlas­nici ih neće imati čime hra­niti. Sijeno, otava, silaža, kuku­ruz i drugo žito koje je bilo poplav­ljeno neće se moći isko­ris­titi za pre­hranu živo­ti­nja, već će se morati uni­štiti, što će stvo­riti dodatne troškove.

Mnoge živo­ti­nje neće pre­ži­vjeti te će nakon pov­la­če­nja vode pogo­đeno podru­čje biti pre­puno leševa živo­ti­nja koje vlas­nici nisu sti­gli oslo­bo­diti, oslo­bo­đe­nih živo­ti­nja koje su se uto­pile ili otro­vale, ali i div­ljih živo­ti­nja koje je usmr­tila vodena stihija.

Div­lje će se živo­ti­nje poku­šati sklo­niti izvan dosega vode, pa će tako ula­ziti i u kuće. Pose­bice su opasne zmije, ali će biti i šta­kora i dru­gih živo­ti­nja koje mogu širiti zaraze.

I kad se voda povuče, ostat će brojne lokve i barice koje će biti ide­alne za raz­m­no­ža­va­nje komaraca.

U nekim se podru­čjima stva­raju kli­zi­šta, a zabi­lje­ženo je i pomi­ca­nje min­skih polja.

Na pogo­đe­nim je podru­čjima vje­ro­jatno i pove­ća­nje neza­pos­le­nosti. Naime, osim fizič­kih osoba stra­dale su i pravne osobe. Voda je uni­štila siro­vine za pro­izvod­nju, stro­jeve, već gotove pro­izvode koji su čekali ispo­ruku, doku­men­ta­ciju, pos­lovne pros­tore, urede… Mnogi će obrti i tvrtke pres­tati pos­to­jati jer neće moći sani­rati štetu.

Ovo je tek neko­liko pri­mjera pro­blema s kojima će se susre­tati sta­nov­nici poplav­lje­nih podru­čja; stvarni je broj daleko veći.  Kako to izgleda u stvr­nosti, pogle­dajte u pri­logu o poplav­lje­noj Gunji.

Više o tome kako pomoći možete pro­naći na stra­ni­cama Crve­noga križa i poplave.hr.

Scroll To Top