Virus zapadnoga Nila ili virus Zapadnoga Nila

Virus zapadnoga Nila ili virus Zapadnoga Nila

Pri zapi­si­va­nju imena ili naziva nužno je znati dvije stvari: kako ime ili naziv točno glasi i na što se točno odnosi. Sas­toji li se od više sas­tav­nica, nave­deno moramo znati za svaku od njih.

Nazivi virus­nih vrsta (kao i nazivi bilj­nih i živo­tinj­skih vrsta) pišu se malim počet­nim slo­vom, osim kada poči­nju rije­čju koja je i sama vlas­tito ime ili posvojni pri­djev od vlas­ti­toga imena (to jest pri­djev na -ov, -ev ili -in). Zato pišemo virus humane imu­no­de­fi­ci­jen­cije, virus žute groz­nice, ali Epstein-Barrov virus. (Latin­ska su imena iznimke, no ona se i ne tiču hrvat­skoga pravopisa.)

Kako prva riječ u imenu ovoga virusa i nije odviše pro­ble­ma­tična, bolje da se poza­ba­vimo ostat­kom. Naj­prije se tre­bamo zapi­tati: ŠTO JE ZAPADNI NIL? Je li to zapadni dio rijeke Nila ili što­god drugo? Budući da Nil glav­ni­nom svo­jega toka teče od juga prema sje­veru, ne bismo odmah smjeli zaklju­čiti da se izraz odnosi na zapad te rijeke. I uis­tinu, Zapadni Nil zapravo je podru­čje, subre­gija koja se sas­toji od osam dis­tri­kata, a nalazi se na sje­ve­ro­za­padu Ugande, zapadno od Nila (tako­zva­noga Alber­tova Nila), koji odre­đuje nje­zinu istočnu gra­nicu. Na tome je pros­toru ovaj virus prvi put otkri­ven (1937. godine) te je po njemu i dobio ime. Budući da se imena zem­ljo­pis­nih podru­čja pišu veli­kim počet­nim slo­vom, ime ovoga podru­čja piše se Zapadni Nil, a ime virusa koji je po njemu nazvan virus Zapad­noga Nila.

Dodajmo još da bi spret­niji izraz bio zapad­no­nil­ski virus jer bi se njime izbje­gle nedo­umice oko veli­kih počet­nih slova, a možemo govo­riti i o zapad­no­nil­skoj groznici, zapad­no­nil­skoj vru­ćici ili zapad­no­nil­skome ence­fa­li­tisu.

Ilus­tra­cija: Teseum, Flickr

Scroll To Top