Author Archives: Dejana Šćuric

Dejana Šćuric profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti te komparativne književnosti. Studirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je završila i slobodni studij švedskoga jezika. Lektorira od 2006. godine.

Apaši ili Apači

Podri­je­tlo ove riječi nije pot­puno razjaš­njeno, no vje­ro­jatno potječe iz kojega indi­jan­skog jezika (java­paj­skoga ili zunj­skoga). Euro­pom se pro­ši­rila posred­stvom špa­njol­skog jezika, a u hrvat­ski je naj­vje­ro­jat­nije pre­uzeta iz fran­cu­skoga (apache) pa je zaži­vio fran­cu­ski izgo­vor skupa ch kao š. Zanim­ljivo je da je u Fran­cu­skoj počet­kom proš­log sto­ljeća od vlas­tite ime­nice Apaš nas­tala opća ime­nica apaš sa zna­če­njem „pro­pa­lica, ... Read More »

Došašće (advent)

Došašće

Došašće ili advent raz­dob­lje je u litur­gij­skoj godini koje pret­hodi Božiću. S jezične se strane uz ove poj­move vezuje više nedoumica. Riječ advent potječe iz latin­skog jezika, od riječi adven­tus, koja znači „dola­zak”. Odba­ci­va­njem latin­skog nas­tavka ‑us dobili smo riječ advent. S obzi­rom na to da se suglas­nički skup nt ne mora raz­dva­jati samo­glas­ni­kom, nema potrebe da se umeće glas ... Read More »

Odgajatelj ili odgojitelj

Ime­nica odgo­ji­telj zabi­lje­žena je još polo­vi­com 18. sto­ljeća, u rječ­ni­cima se i danas navodi, a i u kor­pusu je još uvi­jek češća. No i oblik odga­ja­telj sve se češće upo­treb­ljava. U nor­ma­tiv­noj je lite­ra­turi sla­bije zas­tup­ljen, ali ga na pri­mjer Hrvat­ski jezični savjet­nik Ins­ti­tuta za hrvat­ski jezik i jezi­kos­lov­lje izjed­na­čuje s obli­kom odgo­ji­telj. Donosi ga i Hrvat­ski pra­vo­pis Matice hrvat­ske (a ... Read More »

Predikat, ali subjekt i objekt

Uspo­re­đu­jući ove tri ime­nice, koje se zbog svo­jega zna­če­nja vrlo često jav­ljaju u istom kon­tek­stu, govor­nici se kat­kad zapi­taju zašto ime­nica pre­di­kat između gla­sova k i t ima a, dok oblike subje­kat i obje­kat ne sma­tramo ele­men­tima hrvat­skoga stan­dard­nog jezika. Sve smo tri ime­nice pra­vilno posu­dili iz latin­skog jezika, i to tako da smo im odba­cili nas­ta­vak i dobili nomi­na­tiv ... Read More »

Teoretizirati ili teorizirati

Iako kat­kad možemo naići i na gla­gol teori­zi­rati (tvo­ren prema ime­nici teorija), taj oblik ne bi tre­balo upo­treb­lja­vati jer već imamo gla­gol teore­ti­zi­rati. Gla­gol teore­ti­zi­rati nije nas­tao od ime­nice teorija. U nje­go­voj je osnovi latin­ska ime­nica teore­ti­cus, odnosno naš pre­uzeti, a danas i zas­ta­rjeli oblik teore­tik (danas govo­rimo teore­ti­čar). Prema ime­nici teore­tik stvo­ren je gla­gol teore­ti­zi­rati tako da je odba­čen ... Read More »

Scroll To Top