Author Archives: Dejana Šćuric

Dejana Šćuric profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti te komparativne književnosti. Studirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je završila i slobodni studij švedskoga jezika. Lektorira od 2006. godine.

Zagrade

Zatvorene zagrade [autor: theilr, izvor: www.flickr.com]

Iako su bitno češće pri­mje­rice u mate­ma­tici, zagrade su i reče­nični i pra­vo­pisni znak. Upo­treb­lja­vaju se oble ( ), kose / /, uglate [ ] i viti­časte { }, no oble su naj­češće u uporabi. Pri pisa­nju zagrada nema odviše pra­vila, a i ona se uglav­nom rav­naju prema smislu i potrebi (kada su potrebne, zagrade jed­nos­tavno treba upo­tri­je­biti). Možda je ... Read More »

Ja bih spavao ili ja bi spavao

Kon­di­ci­onal prvi gla­gol­ski je način koji tvo­rimo od (nena­gla­še­noga) aorista pomoć­noga gla­gola biti (bih, bi, bi, bismo, biste, bi) i gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga glav­noga glagola.   JEDNINA MNOŽINA 1. ja bih spavao mi bismo spavali 2. ti bi spavao vi biste spavali 3. on bi spavao oni bi spavali U govoru se neri­jetko aoris­tni oblici bih, bismo i biste zamje­njuju ... Read More »

Futur drugi

Futur drugi vje­ro­jatno je gla­gol­sko vri­jeme koje naj­više zbu­njuje govor­nike. Dono­simo vrlo jed­nos­ta­van pri­kaz nje­gove upo­trebe u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Oblik se tvori od svr­še­noga pre­zenta pomoć­noga gla­gola biti (budem, budeš, bude, budemo, budete, budu) i gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga glav­noga glagola.   JEDNINA MNOŽINA 1. budem došao/došla/došlo budemo došli/došle/došla 2. budeš došao/došla/došlo budete došli/došle/došla 3. bude došao/došla/došlo budu došli/došle/došla Futur ... Read More »

Vodeni i vodni

Raz­gra­ni­čiti zna­če­nja ovih pri­djeva nije baš lagan posao i teško da se može napra­viti bez ostatka i rezerve. Pri­djev vodeni znači „koji se odnosi na vodu, koji je u doti­caju s vodom, koji je nači­njen od vode”. Tako imamo niz izraza koji se odnose na nešto što tvori voda: vodena bujica, vodena sti­hija, vodeni udar, vodeni val, vodena para... Potom se ... Read More »

Dobro došli i dobrodošli

Česte su nedo­umice, a time i pogre­ške, oko pisa­nja ovih riječi. Naj­kraće rečeno, one se mogu pisati i odvo­jeno i spo­jeno, ali pri­tom ne znače isto: izraz dobro došli nači­njen je od pri­loga i gla­gola, dok je dobro­došli pridjev. Oblici dobro došao, dobro došla, dobro došlo, dobro došli, dobro došle, dobro došla spoj su pri­loga (dobro) i gla­gola (doći), toč­nije ... Read More »

Scroll To Top