Author Archives: Dejana Šćuric

Dejana Šćuric profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti te komparativne književnosti. Studirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je završila i slobodni studij švedskoga jezika. Lektorira od 2006. godine.

Znate li što je „kingleski jezik”?

Kingleski jezik

„Kin­gle­ski”, prema engle­skome Chin­glish, zapravo nije jezik u pra­vome smislu riječi. To je kolok­vi­jalni naziv za kine­ske pri­je­vode na engle­ski jezik koji su vrlo... „zabavni”. Nije uvi­jek riječ o lošim i nes­truč­nim pri­je­vo­dima, to su i pri­je­vodi iz kojih su jasno vid­ljive kul­turne raz­like: tako je pri­mje­rice u Pekingu pos­to­jala „anusna” bol­nica, koja je prije odr­ža­va­nja Olim­pij­skih igara pre­ime­no­vana u ... Read More »

Zašto Mojsije ima rogove?

Michelangelo: Mojsije

Jeste li se ikad zapi­tali zašto se Moj­sije kat­kad pri­ka­zuje s dva roga na glavi, ponaj­prije u sce­nama kada drugi put silazi sa Sinaja i nosi ploče s Bož­jim zapo­vi­je­dima? Danas se većina bibli­čara, pa i opće­nito teologa, slaže da je posri­jedi pogre­ška pri prevođenju. Naime, kada je sveti Jero­nim kra­jem 4. sto­ljeća pre­vo­dio Bibliju na latin­ski, čini se da ... Read More »

Odmoriti i odmoriti se

Odmaranje

Oba ova gla­gola, kao i nji­hovi nes­vr­šeni par­njaci (odma­rati i odma­rati se), pri­pa­daju hrvat­skome stan­dard­nom jeziku, no valja obra­titi pozor­nost na to kada koji upotrijebiti. Kada govo­rimo o pre­kidu neke aktiv­nosti ili počinku s ciljem povratka utro­šene ener­gije i elana, upo­tri­je­bit ćemo povratne gla­gole odmo­riti se i odma­rati se – dakle oblike sa zamje­ni­com se. Nakon posla odma­ram. > Nakon ... Read More »

Sporazumijevaju li se životinje poput ljudi?

Prerijski psi

Mi ljudi uglav­nom sma­tramo da je naš način komu­ni­ka­cije pot­puno jedins­tven. Da, priz­na­jemo da i živo­ti­nje komu­ni­ci­raju, otvo­re­niji među nama to će priz­na­vati i bilj­kama, no opće­nito smo uvje­reni da je način na koji mi komu­ni­ci­ramo svoj­stven samo nama. To je ono što nas nesum­njivo raz­li­kuje od životinja. No čini se da se u pos­ljed­nje vri­jeme i ta raz­lika dovodi ... Read More »

Kako se izgovara riječ „injekcija”

Injek­cija ponaj­prije ozna­čuje teku­ćinu koja se pomoću igle ubriz­gava u tijelo, napravu za ubriz­ga­va­nje, pa i sam pro­ces ubriz­ga­va­nja. Riječ potječe iz latin­skog jezika: od ime­nice ini­ec­tio, koja je nas­tala prema gla­golu ini­cere − „sta­viti unu­tra, umet­nuti, uba­citi”. Slova n i j u riječi injek­cija zapravo potječu od raz­li­či­tih latin­skih mor­fema: n od in, a i od icio, tj. icere. ... Read More »

Scroll To Top