Author Archives: Dejana Šćuric

Dejana Šćuric profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti te komparativne književnosti. Studirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je završila i slobodni studij švedskoga jezika. Lektorira od 2006. godine.

Što objave na društvenim mrežama govore o nama

Facebook

Istra­ži­vači Sve­uči­li­šta u Pen­n­syl­va­niji u surad­nji s istra­ži­va­čima Sve­uči­li­šta u Cam­brid­geu pro­uča­vali su više od 700 mili­juna riječi i izraza koje je na Face­bo­oku objav­lji­valo 75 tisuća dobro­vo­ljaca. Cilj je bio otkriti može li raču­nalna ana­liza jezika na druš­tve­nim mre­žama ponu­diti istu razinu uvida u osob­nost poje­dinca kao kla­sične psi­ho­lo­ške metode poput anketa, tes­tova, upit­nika i sličnoga. Istra­ži­va­nje je omo­gu­ćilo ... Read More »

Od drveta do drva

Drvo

Ime­nica drvo ima dvije sklo­nidbe: jednu prema osnovi drv‑ (drva, drvu, drvom…), a drugu prema pro­ši­re­noj osnovi drvet‑ (drveta, drvetu, drve­tom…). Oblici s pro­ši­re­nom osno­vom jav­ljaju se tek od 17. sto­ljeća, oni su dakle mlađi, a to se može pove­zati s činje­ni­com da su mno­žin­ski oblici s pro­ši­re­nom osno­vom u upo­trebi osjetno rjeđi (pri­mje­rice oblik drve­tima pri­lično se rijetko upo­treb­ljava). ... Read More »

Neočekivan „povratak” drevnoga jezika

Zatvor

Nije rijet­kost da vođe kri­mi­nal­nih bandi i nakon uhi­će­nja i pre­sude iz kaz­ni­onice nas­tave s aktiv­nim uprav­lja­njem kri­mi­nal­nim aktiv­nos­tima svo­jih sudruga. Pa ipak, zatvo­re­ni­cima kaz­ni­onice u Santa Feu u Novome Mek­siku mora se priz­nati domiš­lja­tost. Oni su naime naučili drevni oblik asteč­koga jezika nahu­atl kako bi se pismima nesme­tano spo­ra­zu­mi­je­vali s čla­no­vima bande koji su na slobodi. Iako nahu­atl i ... Read More »

Što točno znači „breaking bad”?

Breaking Bad

Kad sam se prvi put susrela s nazi­vom ove serije, zapi­tala sam se što točno znači bre­aking bad. Bilo je jasno da je riječ o „pos­ta­ja­nju lošim”, ali što točno to znači − nisam znala. Kako je bilo sigurno da ovu seriju neću ni pre­vo­diti ni lek­to­ri­rati, vrlo sam se brzo pres­tala zama­rati otkri­va­njem pre­ciz­nog značenja. I vje­ro­jatno bih ovaj ... Read More »

Dino, Dine ili Dino, Dina

Dino

Kao što se iz nas­lova vidi, pisat ćemo o sklo­nidbi dvos­lož­nih muških imena koja zavr­ša­vaju na -o, to jest o ime­nima tipa Bruno, Dino, Vlaho... Za raz­liku od dvos­lož­nih muških imena tipa Janko, Darko, Marko (to jest imena koja imaju suglas­ničku sku­pinu koja zavr­šava gla­som k i koja se uvi­jek skla­njaju prema a‑sklonidbi: Janka, Darka, Marka), imena tipa Bruno, Dino, ... Read More »

Scroll To Top