Bratov ili bratovljev

Bratov ili bratovljev

U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku nedvo­smis­le­na se pred­nost daje obli­ku bra­tov.

Posvoj­ni se pri­dje­vi tvo­re ponaj­pri­je sufik­si­ma ‑ov, ‑ev, ‑in (ali i ‑ljev): kan­di­dat + ‑ov > kan­di­da­tov, pirat + ‑ov > pira­tov, brat + ‑ov > bra­tov. Nema potre­be da na posvoj­ni pri­djev bra­tov doda­je­mo još jedan sufiks za tvor­bu posvoj­nog pri­dje­va (brat + ‑ov + ‑ljev).

Slič­no vri­je­di i za pri­dje­ve mužev i mužev­ljev, odnos­no sinov i sinov­ljev: pred­nost se daje obli­ci­ma mužev i sinov.

Čak i kada bismo zavr­šet­ke ‑ovljev i ‑evljev shva­ti­li kao poseb­ne sufik­se za tvor­bu posvoj­nih pri­dje­va, zbog nji­ho­ve ogra­ni­če­nos­ti na iznim­no malen broj pri­dje­va mogli bismo ih sma­tra­ti zas­ta­rje­li­ma i pred­nost dati tvor­bi s uvri­je­že­nim nastavcima.

Ilus­tra­ci­ja: Becer­ra Govea Pho­to, Pexels