Izvanredne vijesti

Breaking news ili izvanredne vijesti

Engle­ska sin­tag­ma bre­aking news, poga­đa­te, ne pri­pa­da hrvat­skom jezi­ku. Nema potre­be ni za nje­zi­nim pohr­va­ći­va­njem (bre­king njuz). Mi naime ima­mo vlas­ti­ti izraz za nove, udar­ne vijes­ti koje pre­ki­da­ju usta­ljen ras­po­red objav­lji­va­nja novos­ti − izvan­red­ne vijes­ti.

Iako nije riječ o dos­lov­nom pri­je­vo­du, jer engle­ska ime­ni­ca bre­aking zna­či „lom­lje­nje, pre­ki­da­nje”, pri­djev izvan­re­dan vrlo dobro opi­su­je tak­ve vijes­ti jer se one uis­ti­nu objav­lju­ju izvan pos­to­je­ćeg reda, to jest neplan­ski, a samim time suge­ri­ra­ju da je riječ o vrlo važ­nim doga­đa­ji­ma o koji­ma jav­nost tre­ba biti obaviještena.

Iako tak­ve vijes­ti kod nas ništa „ne lome”, one izla­ze izvan pos­to­je­ćeg reda i ima­ju svoj dobar i funk­ci­ona­lan naziv koji ne tre­ba zamje­nji­va­ti engleskim.

Ilus­tra­ci­ja: Thi­si­sEn­gi­ne­ering RAEng, Uns­plash