Bubamara

Buba­ma­re su kuk­ci iz poro­di­ce Coc­ci­nel­li­dae. Nazi­va­ju se i bož­jim ovči­ca­ma. Ime­ni­ca buba­ma­ra, kao što vidi­te, piše se spo­je­no, kao jed­na riječ. Neri­jet­ko se ipak gri­je­ši pri­li­kom skla­nja­nja, i to tako da se skla­nja kao dvi­je rije­či (buba mara), što nije pravilno.

JEDNINA

MNOŽINA

 

pra­vil­no

nepra­vil­no

pra­vil­no

nepra­vil­no

N

buba­ma­ra

buba­ma­re

bube­ma­re

G

buba­ma­re

bube­ma­re

buba­ma­ra

bubi­ma­ri

D

buba­ma­ri

bubi­ma­ri

buba­ma­ra­ma

buba­ma­ma­ra­ma

A

buba­ma­ru

bubu­ma­ru

buba­ma­re

bube­ma­re

V

buba­ma­ro

bubo­ma­ro

buba­ma­re

bube­ma­re

L

buba­ma­ri

bubi­ma­ri

buba­ma­ra­ma

buba­ma­ma­ra­ma

I

buba­ma­rom

bubo­ma­rom

buba­ma­ra­ma

buba­ma­ma­ra­ma