Bubamara

Bubamara

Buba­ma­re su kuk­ci iz poro­di­ce Coc­ci­nel­li­dae. Nazi­va­ju se i bož­jim ovči­ca­ma. Ime­ni­ca buba­ma­ra, kao što vidi­te, piše se spo­je­no, kao jed­na riječ. Neri­jet­ko se ipak gri­je­ši pri­li­kom skla­nja­nja, i to tako da se skla­nja kao dvi­je rije­či (buba mara), što nije pravilno.

JEDNINA

MNOŽINA

 

pravilno

nepravilno

pravilno

nepravilno

N

bubamara
bubamare
bubemare

G

bubamare
bubemare
bubamara
bubimari

D

bubamari
bubimari
bubamarama
bubamamarama

A

bubamaru
bubumaru
bubamare
bubemare

V

bubamaro
bubomaro
bubamare
bubemare

L

bubamari
bubimari
bubamarama
bubamamarama

I

bubamarom
bubomarom
bubamarama
bubamamarama

Ilus­tra­ci­ja: Dus­tin Humes, Uns­plash