Category Archives: Istraživanja

Postoji li univerzalno razumljiva riječ

Ha

Nizo­zem­ski znans­tve­nici Mark Din­ge­manse, Fran­cisco Tor­re­ira i Nick Enfi­eld obja­vili su znans­tveni rad u kojem objaš­nja­vaju da pos­toji vrlo velika vje­ro­jat­nost da je „Ha?” (upi­tan izraz koji upo­treb­lja­vamo da bismo sugo­vor­niku dali do zna­nja da ne razu­mi­jemo što govori) uni­ver­zalno razumljiv. Zaključci su izve­deni na teme­lju rezul­tata pro­uča­va­nja 31 jezika iz 16 raz­li­či­tih jezič­nih poro­dica. Svi su pro­uča­vani jezici imali ... Read More »

Doprinosi li internet izumiranju jezika?

Internet

András Kor­nai, mađar­ski mate­ma­tički lin­gvist, u svo­jem je znans­tve­nom radu Digi­tal Lan­gu­age Death iznio zaklju­čak da je na inter­netu pri­sutno manje od pet posto pos­to­je­ćih jezika. Tvrd­nja je to koja sva­kako potiče na razmišljanje. Na svi­jetu je danas više od sedam tisuća jezika (7776 prema poda­cima koje je 2012. iznio Etno­lo­gue). Opće­nito se sma­tra da je otpri­like 2500 njih ugro­ženo ... Read More »

Sporazumijevaju li se životinje poput ljudi?

Prerijski psi

Mi ljudi uglav­nom sma­tramo da je naš način komu­ni­ka­cije pot­puno jedins­tven. Da, priz­na­jemo da i živo­ti­nje komu­ni­ci­raju, otvo­re­niji među nama to će priz­na­vati i bilj­kama, no opće­nito smo uvje­reni da je način na koji mi komu­ni­ci­ramo svoj­stven samo nama. To je ono što nas nesum­njivo raz­li­kuje od životinja. No čini se da se u pos­ljed­nje vri­jeme i ta raz­lika dovodi ... Read More »

Što objave na društvenim mrežama govore o nama

Facebook

Istra­ži­vači Sve­uči­li­šta u Pen­n­syl­va­niji u surad­nji s istra­ži­va­čima Sve­uči­li­šta u Cam­brid­geu pro­uča­vali su više od 700 mili­juna riječi i izraza koje je na Face­bo­oku objav­lji­valo 75 tisuća dobro­vo­ljaca. Cilj je bio otkriti može li raču­nalna ana­liza jezika na druš­tve­nim mre­žama ponu­diti istu razinu uvida u osob­nost poje­dinca kao kla­sične psi­ho­lo­ške metode poput anketa, tes­tova, upit­nika i sličnoga. Istra­ži­va­nje je omo­gu­ćilo ... Read More »

Scroll To Top