Category Archives: Jezični savjeti

Virus zapadnoga Nila ili virus Zapadnoga Nila

Nil

Pri zapi­si­va­nju imena ili naziva nužno je znati dvije stvari: kako ime ili naziv točno glasi i na što se točno odnosi. Sas­toji li se od više sas­tav­nica, nave­deno moramo znati za svaku od njih. Nazivi virus­nih vrsta (kao i nazivi bilj­nih i živo­tinj­skih vrsta) pišu se malim počet­nim slo­vom, osim kada poči­nju rije­čju koja je i sama vlas­tito ime ili ... Read More »

Molba ili zamolba

Molbe

Iako se riječ zamolba nevje­ro­jatno pro­ši­rila pos­ljed­njih dvaju-triju deset­ljeća, jezi­kos­lovci pred­nost daju ime­nici molba. Ona je naime u hrvat­skome jeziku pri­sutna još od sred­njega vijeka. Zabi­lje­žena je i u sta­rim rječ­ni­cima i u dje­lima sta­rih pisaca (Đur­đe­vića, Gun­du­lića, Hek­to­ro­vića, Kani­žlića, Vite­zo­vića…). Zamolba se spo­ra­dično jav­lja tek kra­jem 19. sto­ljeća, pri­mje­rice u dje­lima Vjen­ces­lava Novaka i Slavka Kolara, ali je sve ... Read More »

Slijedeći i sljedeći

Slijedeći put

Iako su vrlo slične, ove dvije riječi ne znače isto. Sli­je­deći put sti­gli su do cilja. ≠ Slje­deći put sti­gli su do cilja. (Pra­teći put sti­gli su do cilja. ≠ Drugi su put sti­gli do cilja.) Sli­je­deći je gla­gol­ski pri­log sadaš­nji koji je nas­tao od gla­gola sli­je­diti. Budući da je pri­log, on je nepro­mje­njiv, smis­lom se vezuje uz gla­gol i opi­suje okol­nosti gla­gol­ske ... Read More »

Porod i porođaj

Porod i porođaj

Suvre­meni jezični savjet­nici uglav­nom strogo odje­ljuju zna­če­nje ime­nica porod i poro­đaj. Porod − prema njima − ozna­čuje djecu i potom­s­tvo opće­nito, a poro­đaj čin dono­še­nja dje­teta na svi­jet. No je li ovakva podjela zna­če­nja u hrvat­skome jeziku uis­tinu moguća? Ime­nica porod nas­tala je prema gla­golu poro­diti. Zabi­lje­žena je još u našemu naj­sta­ri­jem rječ­niku, onome Fausta Vran­čića iz 1595., i to ... Read More »

Dar i poklon

Dar ili poklon

Ime­nica dar stara je riječ koja potječe još iz pras­la­ven­skoga jezika, a pri­pada istoj poro­dici riječi kao i gla­gol dati. Dar je ono što se daje, ono što je dano. U tome smislu raz­li­ku­jemo dva osnovna zna­če­nja ove ime­nice: ono što je netko nekomu dao, to jest pok­lon, ali i ono što je nekomu dano, to jest talent, nada­re­nost, pa ... Read More »

Scroll To Top