Category Archives: glagoli

Ja bih spavao ili ja bi spavao

Kon­di­ci­onal prvi gla­gol­ski je način koji tvo­rimo od (nena­gla­še­noga) aorista pomoć­noga gla­gola biti (bih, bi, bi, bismo, biste, bi) i gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga glav­noga glagola.   JEDNINA MNOŽINA 1. ja bih spavao mi bismo spavali 2. ti bi spavao vi biste spavali 3. on bi spavao oni bi spavali U govoru se neri­jetko aoris­tni oblici bih, bismo i biste zamje­njuju ... Read More »

Futur drugi

Futur drugi vje­ro­jatno je gla­gol­sko vri­jeme koje naj­više zbu­njuje govor­nike. Dono­simo vrlo jed­nos­ta­van pri­kaz nje­gove upo­trebe u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Oblik se tvori od svr­še­noga pre­zenta pomoć­noga gla­gola biti (budem, budeš, bude, budemo, budete, budu) i gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga glav­noga glagola.   JEDNINA MNOŽINA 1. budem došao/došla/došlo budemo došli/došle/došla 2. budeš došao/došla/došlo budete došli/došle/došla 3. bude došao/došla/došlo budu došli/došle/došla Futur ... Read More »

Dobro došli i dobrodošli

Česte su nedo­umice, a time i pogre­ške, oko pisa­nja ovih riječi. Naj­kraće rečeno, one se mogu pisati i odvo­jeno i spo­jeno, ali pri­tom ne znače isto: izraz dobro došli nači­njen je od pri­loga i gla­gola, dok je dobro­došli pridjev. Oblici dobro došao, dobro došla, dobro došlo, dobro došli, dobro došle, dobro došla spoj su pri­loga (dobro) i gla­gola (doći), toč­nije ... Read More »

Nasipati, nasuti, naliti, natočiti

U hrvat­skom jeziku pos­toji zna­čenj­ska raz­lika između nave­de­nih gla­gola s obzi­rom na to ozna­čuju li ruko­va­nje sip­kom, prh­kom tvari ili ruko­va­nje teku­ći­nom. U prvoj su sku­pini gla­goli sipati i slo­ženi gla­goli prema -suti, kao i nji­hove izve­de­nice, a u dru­goj gla­goli liti, točiti i nji­hove izvedenice. SIPKA TVAR TEKUĆINA - SIPAVATI SIPATI -UTI LIJEVATI LITI TOČITI dosi­pa­vati dosi­pati dosuti doli­je­vati ... Read More »

Zasujem ili zaspem

Pre­zent gla­gola zasuti glasi zas­pem, zas­peš zaspe, zas­pemo, zas­pete, zaspu. U govoru se kat­kad mogu čuti i oblici zasu­jem, zasu­ješ, zasuje, zasu­jemo, zasu­jete, zasuju, no oni se ne sma­traju stan­dard­no­je­zič­nim oblicima. Nave­deno vri­jedi i za pre­zent gla­gola: dosuti (dos­pem, ne dosu­jem), isuti (ispem, ne isu­jem), nasuti (nas­pem, ne nasu­jem), oba­suti (obas­pem, ne oba­su­jem), odsuti (odspem, ne odsu­jem), osuti (ospem, ne ... Read More »

Scroll To Top