Category Archives: glagoli

RIP

Kra­tica RIP izvorno potječe iz latin­skog jezika (od requ­ies­cat in pace), a znači „počivao/počivala u miru”. Oblici poči­vao i poči­vala u gra­ma­tič­kom su smislu opta­tiv, željni način, to jest gla­gol­ski način kojim se izriče želja (kao i Živio!, Živjeli!, Dobro došao!, Zdrav bio! i slično). Opta­tiv se sas­toji od gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga, ali uza se nema pre­zent pomoć­noga gla­gola biti, ... Read More »

Zaspem i zaspim

Zaspim ili zaspem

Riječ je zapravo o pre­zentu dvaju raz­li­či­tih gla­gola − zas­pati i zasuti. Una­toč tomu što im infi­ni­tivi i nisu odviše slični, u pre­zentu većine lica raz­li­kuje ih samo jedno slovo. Često ih govor­nici zamje­njuju pa umjesto reče­nice „Zas­pim kao top.” čujemo „Zas­pem kao top.” A zas­pati i zasuti u „topov­skom” kon­tek­stu zasi­gurno nije isto. Da bismo zapam­tili koji pre­zent pri­pada kojem ... Read More »

Kontaktirati

I ovaj je gla­gol jedan od onih čija se realna upo­treba sve više raz­li­kuje od usta­ljene upo­trebe u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Gla­gol kon­tak­ti­rati znači „ostvariti/ostvarivati kon­takt, doći/dolaziti u doti­caj s kim”, a u hrvat­skom jeziku traži dopunu u instrumentalu. Zbog posla često kon­tak­ti­ram s ljudima. S njim kon­tak­ti­ram samo elek­tro­nič­kom poštom. No u novije se vri­jeme ovaj gla­gol počeo upo­treb­lja­vati ... Read More »

Koristiti (se)

Većina govor­nika gla­gol koris­titi upo­treb­ljava s aku­za­ti­vom u zna­če­nju „upo­treb­lja­vati, rabiti” (Koris­tim raču­nalo.). No u ovak­voj upo­trebi norma pred­nost daje gla­go­lima upo­treb­lja­vati i rabiti (Upo­treb­lja­vam raču­nalo. Rabim raču­nalo.). Želimo li ipak u pri­bliž­nom smislu upo­tri­je­biti oblik koris­titi, bolje je to uči­niti tako da mu dodamo čes­ticu (zamje­nicu) se i dopunu u ins­tru­men­talu, dakle koris­titi se čime (Koris­tim se raču­na­lom.). On ... Read More »

Seliti i seliti se

Zna­čenj­ski bli­ska, ali ipak raz­li­čita, ova se dva gla­gola neri­jetko pogrešno upo­treb­lja­vaju. Gla­gol seliti pri­je­lazni je gla­gol, što znači da traži dopunu u aku­za­tivu jer nje­gova rad­nja pre­lazi na koga ili na što: seliti pro­izvod­nju seliti ured seliti pri­ja­te­lja. Gla­gol seliti se pri­pada povrat­nim gla­go­lima, što znači da izriče da subjekt sam vrši rad­nju na sebi; možemo uvjetno reći da subjekt ... Read More »

Scroll To Top