Category Archives: glagoli

Zagrizen i zagrižen

Gla­goli nas­tali prema gla­golu gristi (izgristi, nagristi, odgristi, pre­gristi, pro­gristi, ugristi, zagristi…) tvore gla­gol­ski pri­djev trpni nas­tav­kom ‑en (‑ena, -eno), a ne nas­tav­kom ‑jen (‑jena, ‑jeno). To kon­kretno znači da ne dolazi do jota­cije te se glas z ne zamje­njuje gla­som ž. Dakle pišemo i izgo­va­ramo gri­zen, izgri­zen, nagri­zen, odgri­zen, pre­gri­zen, pro­gri­zen, ugri­zen, zagri­zen..., ne gri­žen, izgri­žen, nagri­žen, odgri­žen, pre­gri­žen, ... Read More »

Dobivati ili dobijati

Hrvat­skomu stan­dard­nom jeziku pri­pada samo infi­ni­tivni oblik dobi­vati. Pre­zent glasi dobi­vam, dobi­vaš… (ne dobi­jam, dobi­jaš…), per­fekt dobi­vao sam, dobi­vao si… (ne dobi­jao sam, dobi­jao si…), futur prvi dobi­vat ću, dobi­vat ćeš… (ne dobi­jat ću, dobi­jat ćeš...) i tako dalje. Gla­gol dobi­vati ponaša se kao i gla­goli bivati, izbi­vati, pre­bi­vati, pri­do­bi­vati, zado­bi­vati... U osnovi ovih oblika nalazi se gla­gol bivati, dok su ... Read More »

Preporučam ili preporučujem

S gla­go­lima kojima izri­čemo dava­nje pre­po­ruke imamo podosta pro­blema. U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku oni glase pre­po­ru­čiti (u pre­zentu pre­po­ru­čim) i pre­po­ru­či­vati (u pre­zentu pre­po­ru­ču­jem). Oni su nas­tali pre­fik­sal­nom tvor­bom od gla­gola poru­čiti i poru­či­vati (poru­čim i poru­ču­jem), a sprežu se isto kao i ti osnovni gla­goli. Slično je i s gla­go­lima ispo­ru­čiti i ispo­ru­či­vati (ispo­ru­čim i ispo­ru­ču­jem). U govoru se ... Read More »

Evoluirati ili evolvirati

U hrvat­skom se jeziku uvri­je­žio gla­gol evo­lu­irati i nema potrebe da ga zamje­nju­jemo obli­kom evol­vi­rati, koji nam pola­gano pro­dire iz engle­skog jezika. Naime gla­gol evo­lu­irati tvo­ren je prema ime­nici evo­lu­cija (lat. evo­lu­tio), odnosno od nje­zine osnove evolu- doda­va­njem nas­tavka -irati. Pri posu­đi­va­nju iz stra­nih jezika pre­po­ru­čuje se da se posudi osnovni oblik, a da se ostali oblici izvode iz njega ... Read More »

Ispričavati se ili se izvinjavati

Da bismo iska­zali žalje­nje zbog svoje pogre­ške, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku možemo upo­tri­je­biti izraze žao mi je, oprosti(te) i ispri­ča­vam se. Poto­nja se dva upo­treb­lja­vaju i da bismo skre­nuli pozor­nost na sebe ili da bismo upo­zo­rili na neki pos­tu­pak (pri­mje­rice kada nekoga nešto želimo pitati, kada želimo zamo­liti nekoga da nam oslo­bodi put kojim bismo prošli, ali i kada želimo ... Read More »

Scroll To Top