Category Archives: glasovne promjene

Muzejem ili muzejom

Ime­nice muškog roda (a‑sklonidbe) u ins­tru­men­talu imaju nas­ta­vak ‑om, mno­žin­ski im je ume­tak ‑ov (ako ga imaju), dok se posvojni pri­djev tvori sufik­som ‑ov (ako se s obzi­rom na zna­če­nje ime­nice može tvo­riti). Dakle prema ime­nici djed imamo ins­tru­men­tal djedom, nomi­na­tiv mno­žine djedovi, a posvojni pri­djev djedov. No kod nekih ime­nica dolazi do pri­je­glasa te se samo­glas­nik o zamje­njuje samo­glas­ni­kom ... Read More »

Riješiti, rješavati, rješenje

Neri­jetko se pri pisa­nju ovih riječi gri­ješi u odrazu jata jer nije uvi­jek lako raz­lu­čiti koji se oblik piše s ije, a koji s je. Gla­gol rijéšiti pišemo s dugim odra­zom jata, to jest s ije. Takav odraz jata ovaj gla­gol zadr­žava u svim vre­me­nima (rije­šim, rije­ših, rije­šit ću, rije­šio sam…) te u gla­gol­skom pri­logu proš­lom (rije­šivši) i gla­gol­skom pri­djevu ... Read More »

Vagi ili vazi

Riječ vaga potječe iz nje­mač­koga jezika (Waage). U hrvat­ski smo je jezik pre­uzeli kao ime­nicu žen­skoga roda. S obzi­rom na to da joj osnova zavr­šava na g (vag-), u dativu i loka­tivu jed­nine oče­kuje se pro­mjena toga glasa u glas z. Riječ je o sibi­la­ri­za­ciji, jed­nos­tavno rečeno: pro­mjeni gla­sova k, g, h u c, z, s ispred samo­glas­nika i, to ... Read More »

Scroll To Top