Vagi ili vazi?

Vagi ili vazi

Drugim riječima, provodi li se kod ove imenice sibilarizacija u dativu i lokativu?