Euri i centi

Riječ-dvije o euru i centu

O sklonidbi imenica euro i cent, to jest kaže li se deset centi ili deset centa.
Novine

Dnevna novina ili dnevne novine

Kad znači dnevni list, ovaj je izraz u standardnom jeziku u množinskom obliku.
Skripta

Skripta

U hrvatskome standardnom jeziku ova bi riječ trebala biti u množini srednjeg roda.
Oko - oka - oči

Kako se sklanja imenica oko?

Imenica oko stara je imenica koja je zadržala neke arhaične oblike.
Novac ili novci?

Novac ili novci

Kaže li se novac ili novci, tj. ima li riječ novac u standardnom jeziku i množinu?