Category Archives: imenice

Kuhani sirovi ili kuhani sirevi

Naziv ovoga mli­ječ­nog pro­izvoda iza­ziva nedo­umice kad je u ins­tru­men­talu jed­nine (sirem ili sirom), odnosno kad je u mno­žini (sirovi, sirova… ili sirevi, sireva…). Jezični pri­ruč­nici uglav­nom ne donose sporne oblike ove ime­nice, a detalj­nije se njome bave tek gramatike. Ime­nica sir pri­pada ime­ni­cama čija osnova zavr­šava na neka­daš­nje nep­čano (pala­talno) r − a znamo da pala­talni gla­sovi utječu na ... Read More »

Zubarev ili zubarov

Ime­nice muškog roda koje zavr­ša­vaju sku­pom -ar i ozna­čuju vrši­te­lja neke rad­nje mogu imati dvos­truke oblike za ins­tru­men­tal jed­nine (-em i -om) te za posvojni pri­djev (-ev i -ov). Naime nekoć je to r bilo nep­čano i dola­zilo je do pri­je­glasa (otud -em i -ev), no danas nep­čano r ne pos­toji pa nema ni pri­je­glasa (dakle iza glasa r na ... Read More »

Muzejem ili muzejom

Ime­nice muškog roda (a‑sklonidbe) u ins­tru­men­talu imaju nas­ta­vak ‑om, mno­žin­ski im je ume­tak ‑ov (ako ga imaju), dok se posvojni pri­djev tvori sufik­som ‑ov (ako se s obzi­rom na zna­če­nje ime­nice može tvo­riti). Dakle prema ime­nici djed imamo ins­tru­men­tal djedom, nomi­na­tiv mno­žine djedovi, a posvojni pri­djev djedov. No kod nekih ime­nica dolazi do pri­je­glasa te se samo­glas­nik o zamje­njuje samo­glas­ni­kom ... Read More »

Pojasovi ili pojasevi

Neke ime­nice muškog roda iza­zi­vaju dvojbu u ins­tru­men­talu jed­nine i u mno­žin­skim obli­cima ako imaju dugu mno­žinu (tj. mno­žinu s umet­kom); pri­mje­rice glasi li ins­tru­men­tal jed­nine ime­nice pojas pojasom ili pojasem, a nomi­na­tiv mno­žine pojasovi ili pojasevi (uz nedvoj­ben oblik pojasi, naravno). Dru­ga­čije rečeno, dodaje li se osnovi (pojas-) nas­ta­vak -om ili -em u ins­tru­men­talu, odnosno ume­tak -ov- ili -ev- ... Read More »

Predikat, ali subjekt i objekt

Uspo­re­đu­jući ove tri ime­nice, koje se zbog svo­jega zna­če­nja vrlo često jav­ljaju u istom kon­tek­stu, govor­nici se kat­kad zapi­taju zašto ime­nica pre­di­kat između gla­sova k i t ima a, dok oblike subje­kat i obje­kat ne sma­tramo ele­men­tima hrvat­skoga stan­dard­nog jezika. Sve smo tri ime­nice pra­vilno posu­dili iz latin­skog jezika, i to tako da smo im odba­cili nas­ta­vak i dobili nomi­na­tiv ... Read More »

Scroll To Top