Category Archives: imenice

Prijam ili prijem

Iako mnogi misle da je riječ o novoj jezič­noj pre­po­ruci, ona je stara barem neko­liko deset­ljeća (čini se doduše da se cijelo vri­jeme uspješno ignorirala). Riječ pri­jem potječe naj­vje­ro­jat­nije iz ruskog jezika (od riječi прием) i ona u hrvat­skom jeziku nema srod­nih riječi (pri­mje­rice riječi tri­jem i dri­jem nisu joj eti­mo­lo­ški bli­ske). Pre­uzeli smo je i od nje nači­nili neko­liko ... Read More »

Dnevna novina ili dnevne novine

U zna­če­nju dnev­nog lista ova se riječ u stan­dard­nom jeziku upo­treb­ljava samo u mno­žin­skom obliku − novine. Kao i ime­nice grab­lje ili škare i mno­žin­ski oblik novine ozna­čuje (i) jedan predmet. Iako su podri­je­tlom srodne (u kori­jenu imaju pri­djev nov), riječ nȍvine ne treba brkati s ime­ni­com novìna (novìne), koja znači „novost, novi­tet, neka nova pojava”. Riječ novìna („novost”) rjeđa ... Read More »

Stilista ili stiliste

U nas­lovu su geni­tivni oblici riječi sti­list i sti­lista. Iako govor­nici uglav­nom nemaju pro­blema s nomi­na­ti­vom, odnosno znaju da je u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku pri­hva­ćen samo oblik sti­list, pro­blemi sa sklo­nid­bom nisu rijetki. No kre­nimo redom. Riječ je o ime­ni­cama muškog roda nas­ta­lima od stra­nih riječi koje zavr­ša­vaju na ‑ist/‑ista. U početku su se jav­ljala oba sufiksa i ime­nice su bile ... Read More »

Zajutrak

Ime­nica zaju­trak ozna­čuje prvi dnevni obrok. Iako se neri­jetko sma­tra sino­ni­mom za doru­čak, on to zapravo ne mora biti, što ipak uve­like ovisi o izva­nje­zič­nim aspek­tima. Na kraju sama riječ doru­čak suge­rira da je to obrok koji se bla­guje kas­nije, to jest bliže ručku. Eti­mo­lo­ški se riječ zaju­trak pove­zuje uz gla­gol zaju­triti („sva­nuti, zapo­četi dan”). Riječ je nesum­njivo jedna od onih ... Read More »

S kliještima ili s kliještama

Ime­nica kli­je­šta sred­njeg je roda i ima samo mno­žinu (plu­ra­lia tan­tum). Kat­kad se umjesto sred­njeg roda čuje žen­ski rod (kli­je­šte), no on se u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ne sma­tra pravilnim.   SREDNJI ROD ŽENSKI ROD N kli­je­šta kli­je­šte G kli­je­šta kli­je­šta D kli­je­štima kli­je­štama A kli­je­šta kli­je­šte V kli­je­šta kli­je­šte L kli­je­štima kli­je­štama I kli­je­štima kli­je­štama  Molim te, dodaj mi ... Read More »

Scroll To Top