Category Archives: imenice

Strana i stranica

Ime­nice strana i stra­nica imaju bli­sko zna­če­nje i kat­kad je teško odre­diti koju je bolje upotrijebiti. Mogli bismo uvjetno reći da ime­nica stra­nica ima kon­kret­nije zna­če­nje. Tako ozna­čuje fizičke povr­šine lista papira ili nekog objekta, ali i dužine koje ome­đuju neki geome­trij­ski lik. dva­de­seta stra­nica knjige nas­lovna stranica kre­vet bez stranica susjedne stra­nice kvadrata oko­mite stranice spa­ja­nje stra­nica ormara Već kod ... Read More »

Dizajner − dizajnerica, ali inženjer − inženjerka

Ime­nice za žen­ske osobe koje se bave nekim zani­ma­njem, vrše neku duž­nost, imaju neke oso­bine, koje su sljed­be­nice ili pri­pad­nice nekih pra­vaca ili pokreta i slično tvore se prema ime­ni­cama za muške osobe. Govo­rimo o tako­zva­nim žen­skim i muškim mocij­skim parnjacima. Ovakve se ime­nice naj­češće tvore sufik­som ‑ica, ali i dru­gim sufik­sima (‑ka, ‑inja, ‑kinja). Kat­kad nije lako odre­diti koji ... Read More »

Hvala na posjetu ili hvala na posjeti

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ova ime­nica glasi posjet, dakle u muškom je rodu, i nije dobro umjesto nje upo­treb­lja­vati žen­ski rod, to jest oblik posjeta. Ime­nica se skla­nja kao većina ime­nica muškog roda.   MUŠKI ROD ŽENSKI ROD   jed­nina mno­žina jed­nina mno­žina N posjet posjeti posjeta posjete G posjeta posjeta posjete posjeta D posjetu posje­tima posjeti posje­tama A posjet ... Read More »

Skripta

Mnogo govor­nika ne zna da bi ova riječ u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku tre­bala biti u mno­žini sred­njeg roda. Ona naime pri­pada sku­pini ime­nica koje se odre­đuju kao plu­ra­lia tan­tum, to jest koje imaju samo mno­žinu (kao pri­mje­rice kola, nosila, vrata). Riječ potječe od latin­ske mno­žine scripta (prema jed­nini scrip­tum) i jezi­kos­lovci sma­traju da se ta mno­žina treba zadr­žati i u ... Read More »

Kolegica ili koleginica

Hrvat­skomu stan­dard­nom jeziku pri­pada samo ime­nica kole­gica. Naime, u hrvat­skom se jeziku ime­nice za žen­sku osobu naj­češće tvore od ime­nica za mušku osobu, pri čemu je sufiks -ica jedan od uobi­ča­je­ni­jih (koleg- + -ica > kolegica). Ime­nica kole­gi­nica ne može se upo­treb­lja­vati u istom zna­če­nju kao kole­gica. Nje­zino je pos­ta­nje druk­čije, a načelno bi se moglo dovesti u vezu s ... Read More »

Scroll To Top