Category Archives: gramatika

Ciljan − ciljani − ciljni

Dono­simo još malo pri­djev­nih paro­nima čije se zna­če­nje neri­jetko brka. Ciljan i ciljani zapravo su isti pri­djev, samo je prvi oblik neo­dre­đen, a drugi odre­đen. Pri­djev je nas­tao prema gla­golu ciljati pa mu je i zna­če­nje pove­zano s njim − „onaj na koji se cilja, na koji se usmje­rava, kojem se teži”. Govo­rimo tako o cilja­nome jeziku, cilja­noj publici, cilja­noj sku­pini… ... Read More »

Isti ili jednak

Pri­djevne bli­skoz­nač­nice isti („koji je isto­vje­tan sa samim sobom”) i jed­nak („koji je isto­vje­tan s dru­gim”) ne valja mije­šati. Tako valja reći: i dalje se držao istog stava, ali imali smo jed­nak stav. Iako se često pogrešno upo­treb­lja­vaju kao istoz­nač­nice, pri­djevi isti i jed­nak nemaju isto, nego slično, bli­sko zna­če­nje, pa ih nazi­vamo bli­skoz­nač­ni­cama. Do pro­blema vrlo često dolazi kada ... Read More »

Bol

Ime­nica bol − zapravo su dvije ime­nice! Naime, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku jedna je muškoga roda, a druga ženskoga. Bol muškoga roda ozna­čuje tje­lesni doživ­ljaj pat­nje (sna­žan bol u leđima, s bolom u koljenu, jak osje­ćaj bola, zadrh­tati od bola/bolova, grčiti se u bolu/bolovima…) MUŠKI ROD   jed­nina mno­žina N bol bolovi G bola bolova D bolu bolo­vima A bol bolove ... Read More »

Uho − uha − uši

Ime­nica uho sred­njega je roda, no nje­zina je mno­žina žen­skoga roda − ove uši. Mno­žin­ski oblici ove ime­nice potječu od neka­daš­njih oblika za dvojinu. Novi „dvo­jin­ski” oblici (koji se upo­treb­lja­vaju uz bro­jeve dva, oba, tri i četiri) glase uha (u nomi­na­tivu, geni­tivu, aku­za­tivu i voka­tivu), odnosno ušima (u osta­lim pade­žima). Upravo se ti novi „dvo­jin­ski” oblici upo­treb­lja­vaju kao mno­žin­ski oblici ... Read More »

Zahtjevan ili zahtijevan

Riječ je zapravo o dvama pri­dje­vima sa slič­nim zna­če­njem. Obama je obli­cima u osnovi riječ zah­tjev, no kako je oblik zah­ti­je­van gla­gol­ski pri­djev nas­tao od gla­gola zah­ti­je­vati, on je saču­vao skup ije. A to je zapravo i dobro jer olak­šava raz­li­ko­va­nje ovih pridjeva. Pri­djev zah­tje­van znači „koji pos­tav­lja velike ili česte zah­tjeve”, odnosno „koji traži mnogo truda i ula­ga­nja”. Tako ... Read More »

Scroll To Top