Uskrsne pisanice

Uskrsni i uskršnji

Oba su ova pridjeva dobro tvorena, no je li onda svejedno koji ćemo upotrijebiti?
Govedo

Govedski ili goveđi

I govedski i goveđi dobro su tvoreni pridjevi, no jedan je češći u upotrebi.
Materinski - materinji - maternji

Materinski, materinji ili maternji

Od ovih triju pridjeva jedan ne pripada hrvatskome standardnom jeziku.
Aljaski ili aljaški malamut

Aljaski ili aljaški

Kako bi trebao glasiti pridjev prema imenici Aljaska − aljaski ili aljaški?
Srednjevjekovni ili srednjovjekovni

Srednjevjekovni ili srednjovjekovni

Ovaj je pridjev nastao složeno-sufiksalnom tvorbom prema izrazu srednji vijek.