Category Archives: pridjevi

Vodeni i vodni

Raz­gra­ni­čiti zna­če­nja ovih pri­djeva nije baš lagan posao i teško da se može napra­viti bez ostatka i rezerve. Pri­djev vodeni znači „koji se odnosi na vodu, koji je u doti­caju s vodom, koji je nači­njen od vode”. Tako imamo niz izraza koji se odnose na nešto što tvori voda: vodena bujica, vodena sti­hija, vodeni udar, vodeni val, vodena para... Potom se ... Read More »

Dobro došli i dobrodošli

Česte su nedo­umice, a time i pogre­ške, oko pisa­nja ovih riječi. Naj­kraće rečeno, one se mogu pisati i odvo­jeno i spo­jeno, ali pri­tom ne znače isto: izraz dobro došli nači­njen je od pri­loga i gla­gola, dok je dobro­došli pridjev. Oblici dobro došao, dobro došla, dobro došlo, dobro došli, dobro došle, dobro došla spoj su pri­loga (dobro) i gla­gola (doći), toč­nije ... Read More »

Susjedski, susjedni, susjedov

Ova su tri pri­djeva zna­čenj­ski srodna, ali ipak jasno razdvojena. Pri­djev susjed­ski znači „koji se odnosi na susjede, koji je svoj­stven susje­dima”. Pri­tom govo­rimo o susjed­skim odno­sima, susjed­skoj radoz­na­losti, susjed­skim dru­že­njima, susjed­skoj pomoći, susjed­skim pra­vima… Susjedni znači „koji je u nepo­sred­noj bli­zini, koji je u susjed­stvu”: susjedna država, susjedni grad, susjedno dvo­ri­šte, susjedno brdo, susjedna stra­nica, susjedni kut... Pri­djev susje­dov ... Read More »

Bratov ili bratovljev

U hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku pred­nost daje obliku bra­tov. Posvojni se pri­djevi tvore ponaj­prije sufik­sima ‑ov, ‑ev, ‑in (ali i ‑ljev): kan­di­dat + ‑ov > kan­di­da­tov, pirat + ‑ov > pira­tov, brat + ‑ov > bra­tov. Nema potrebe da na posvojni pri­djev bra­tov doda­jemo još jedan sufiks za tvorbu posvoj­nog pri­djeva (brat + ‑ov + ‑ljev). Slično vri­jedi i za ... Read More »

Jesenski, jesenji i jesenjski

Pri­djev jesen­ski nači­njen je doda­va­njem sufiksa ‑ski ime­nici jesen, a znači „koji se odnosi na jesen”. Stil­ski je neo­bi­lje­žen i naj­češći je u upotrebi: jesen­ski radovi jesen­ski sajam jesen­ski rok jesen­ska shema jesen­sko sni­že­nje. Oblik jese­nji nači­njen je doda­va­njem sufiksa ‑ji istoj ime­nici. Zna­če­nje mu je jed­nako kao i pri­djevu jesen­ski, no on se sma­tra stil­ski obi­lje­že­nim i rjeđi je u upotrebi. Što ... Read More »

Scroll To Top