Category Archives: pridjevi

Kočioni i točioni − pridjevi na -ioni (II. dio)

Rekli smo u pri­jaš­njem članku da od ime­nica stra­noga podri­je­tla na -ija pri­djeve tvo­rimo sufik­som -ski, a ne -ioni (inves­ti­cij­ski, ne inves­ti­ci­oni). No što uči­niti s pri­dje­vima na -ioni koji su nas­tali od gla­gola?! Tu ponaj­prije mis­limo na pri­djeve koči­oni i toči­oni. Prema ana­lo­giji s osta­lim pri­dje­vima na -ioni, i ovo bi bili pri­djevni oblici koji nisu baš prvi izbor. Pogle­damo ... Read More »

Akcijski ili akcioni − pridjevi na -ioni (I. dio)

Između pri­djev­nih oblika akcij­ski i akci­oni sva­kako valja oda­brati prvi − akcij­ski. Sufiks -ioni danas nije uobi­ča­jen u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Kada je i bio u aktiv­noj upo­rabi, tvo­rio je pri­djevne oblike od ime­nica stra­noga podri­je­tla koje su zavr­ša­vale na -ija, i to doda­va­njem na osnovu nakon odba­ci­va­nja tog nas­tavka (kon­cen­tracija − kon­cen­tra­ci­oni, inves­ticija − inves­ti­ci­oni). S obzi­rom na to ... Read More »

Ciljan − ciljani − ciljni

Dono­simo još malo pri­djev­nih paro­nima čije se zna­če­nje neri­jetko brka. Ciljan i ciljani zapravo su isti pri­djev, samo je prvi oblik neo­dre­đen, a drugi odre­đen. Pri­djev je nas­tao prema gla­golu ciljati pa mu je i zna­če­nje pove­zano s njim − „onaj na koji se cilja, na koji se usmje­rava, kojem se teži”. Govo­rimo tako o cilja­nome jeziku, cilja­noj publici, cilja­noj sku­pini… ... Read More »

Isti ili jednak

Pri­djevne bli­skoz­nač­nice isti („koji je isto­vje­tan sa samim sobom”) i jed­nak („koji je isto­vje­tan s dru­gim”) ne valja mije­šati. Tako valja reći: i dalje se držao istog stava, ali imali smo jed­nak stav. Iako se često pogrešno upo­treb­lja­vaju kao istoz­nač­nice, pri­djevi isti i jed­nak nemaju isto, nego slično, bli­sko zna­če­nje, pa ih nazi­vamo bli­skoz­nač­ni­cama. Do pro­blema vrlo često dolazi kada ... Read More »

Zahtjevan ili zahtijevan

Riječ je zapravo o dvama pri­dje­vima sa slič­nim zna­če­njem. Obama je obli­cima u osnovi riječ zah­tjev, no kako je oblik zah­ti­je­van gla­gol­ski pri­djev nas­tao od gla­gola zah­ti­je­vati, on je saču­vao skup ije. A to je zapravo i dobro jer olak­šava raz­li­ko­va­nje ovih pridjeva. Pri­djev zah­tje­van znači „koji pos­tav­lja velike ili česte zah­tjeve”, odnosno „koji traži mnogo truda i ula­ga­nja”. Tako ... Read More »

Scroll To Top