Optimalan − optimalniji − najoptimalniji

Optimalan − optimalniji − najoptimalniji

Pridjev optimalan potječe iz latinskog jezika, u kojem već ima superlativno značenje.
Preporučam ili preporučujem?

’Naj’

Morfem naj- služi samo kao prefiks pri tvorbi superlativa pridjeva i priloga.
Najjači, najači ili naj jači

Najjači, najači ili naj jači

Posrijedi je superlativ (treći stupanj komparacije ili stupnjevanja) pridjeva jak.