Category Archives: prijedlozi

S ili sa

Sa psom

Pri­jed­log s mala je riječ koja stvara velike pro­bleme. Naime mno­gim govor­ni­cima nije jasno glasi li s ili sa, odnosno kada glasi s, a kada sa. Ukratko: u hrvat­skome jeziku ovaj pri­jed­log glasi s, no kada se nađe ispred riječi koje poči­nju gla­so­vima s, š, z i ž, težim gla­sov­nim sku­po­vima kao ks, ps i pš te ispred zamje­nič­koga oblika mnom, doda­jemo ... Read More »

Vremenom ili s vremenom

Koji je izraz dobar, s vre­me­nom će biti bolje ili vre­me­nom će biti bolje? U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku s ins­tru­men­ta­lom riječi vri­jeme − kada je u službi pri­ložne oznake vre­mena − dolazi pri­jed­log s. Vre­me­nom će biti bolje. > S vre­me­nom će biti bolje. Vre­me­nom će se i to rije­šiti. > S vre­me­nom će se i to riješiti. Nje­gov je ... Read More »

Tokom ili tijekom

Ovi su pri­jed­lozi nas­tali od ins­tru­men­tala ime­nica tijek i tok. Kao i oko nave­de­nih ime­nica, i oko pri­loga nas­ta­lih od njih pos­toje nesuglasice. U novije se vri­jeme sve češće ospo­rava oprav­da­nost pos­to­ja­nja pri­jed­loga tokom i upu­ćuje se na pri­jed­log tije­kom − „za vri­jeme čega”. Naime, kao i ime­nica tijek, i pri­jed­log tije­kom ima vre­men­sko značenje. Radio sam tokom ljeta. > ... Read More »

Radi i zbog

Pri­jed­lozi radi i zbog u upo­trebi se neri­jetko brkaju. Radi ozna­čuje namjeru (Došao sam radi pre­gleda.), a zbog uzrok (Kaš­ljao sam zbog dima.). Između ovih dvaju pri­jed­loga ne pos­toji jedan koji bi bio „bolji” − oni u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku jed­nos­tavno znače raz­li­čite odnose. Pri­jed­lo­gom radi izri­čemo namjeru i cilj radnje. Zaklju­čaj se radi svoje sigurnosti. Zanim­ljivo je i što ... Read More »

Kroz

Pri­jed­log kroz ima više zna­če­nja, no ponaj­prije govo­rimo o pros­tor­nom zna­če­nju − naime izriče put ili smjer kre­ta­nja (izaći kroz vrata, proći kroz tunel, pogle­dati kroz pro­zor, ali i puto­vati kroz vri­jeme ili vodič kroz zani­ma­nja). Ne pre­po­ru­čuje se nje­gova upo­treba za izri­ca­nje načina ili sred­stva − u tim je slu­ča­je­vima bolje upo­tri­je­biti instrumental: To će se regu­li­rati kroz dodatne odredbe. ... Read More »

Scroll To Top