Naj”

Morfem naj- služi samo kao prefiks pri tvorbi superlativa pridjeva…

Najjači, najači ili naj jači

Nije zgorega ponoviti tvorbu superlativa. Superlativ je treći…

Igdje, ikamo, ikuda…

Poput priloga gdje, kamo i kuda ponašaju se i prilozi izvedeni…

Prilog gdje i glagoli kretanja

Za prilog gdje uglavnom govorimo da ne dolazi uz glagole kretanja…

Gdje − kamo − kuda

Pri upotrebi ovih mjesnih priloga u hrvatskome se standardnom…