Category Archives: prilozi

Nedaleko

Pri­log neda­leko nas­tao je prema pri­logu daleko i zadr­žao je nje­gova obi­lježja pa se u reče­nič­nom ustroj­stvu jed­nako pona­šaju. Između osta­loga, to znači da i pri­log neda­leko ima dopunu s pri­jed­lo­gom od. Iako se u govoru ovaj pri­jed­log neri­jetko izos­tav­lja, vje­ro­jatno ana­lo­gi­jom prema upo­trebi pri­loga blizu, pri­log neda­leko treba ana­lo­gi­jom pove­zati s pri­lo­gom daleko. On živi daleko grada. > On ... Read More »

Prema dole ili prema dolje

Iako u narje­čjima pos­toje i oblici dole i doli, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ovaj pri­log glasi dolje. Riječ se odnosi na mjesto koje je niže od nekog dru­gog mjesta, a potječe od sta­ros­la­ven­ske riječi dolê (pri čemu je ê znak za jat, to jest za je). Dakle valja pri­pa­ziti pri upo­trebi ovog priloga. na putu prema dole > na putu ... Read More »

Večeras, sinoć i noćas

Sinoć [autor: NPCA Photos; izvor: www.flickr.com]

Gra­nice između nave­de­nih vre­men­skih pri­loga nisu pot­puno precizne. Veče­ras znači „ovu večer, večer koja slijedi”. Veče­ras je sve tako tiho i mirno. Veče­ras ću ja kuhati. Pri­log sinoć nešto je teže odre­diti. On se odnosi na dio pret­hod­noga dana, a znači „jučer nave­čer, tije­kom juče­raš­nje večeri”. Sreo sam ga sinoć u gradu. Kao što je teško odre­diti gra­nicu između večeri i noći, ... Read More »

Van i vani

Pri­lozi van i vani mjesni su pri­lozi. Naziv mjesni mogao bi zava­rati, no važno je shva­titi da se mjesni pri­lozi ne odnose samo na mjesto, nego i na smjer. Mogli bismo zapravo reći da su posri­jedi pros­torni pri­lozi, no ime im ipak glasi mjesni. Pri­log van ozna­čuje cilj ili smjer kre­ta­nja. Odgo­vara na pita­nje kamo? (baciti van, bje­žati van, izići ... Read More »

Hvala lijepa ili hvala lijepo

Pri upo­trebi izraza zahval­nosti valja se odlu­čiti za oblik hvala lijepa (u super­la­tivu hvala naj­ljepša). Riječ je naime o spoju ime­nice žen­skog roda (hvala) i odgo­va­ra­ju­ćeg pri­djeva (lijepa). Ono što zbu­njuje jest polo­žaj pri­djeva iza ime­nice, što nije uobi­ča­jeno, no to je zapravo spoj ime­nice i pri­djeva kao na pri­mjer lijepa uspo­mena (lijepa hvala). Da je hvala uis­tinu ime­nica žen­skog ... Read More »

Scroll To Top