Category Archives: zamjenice

Prvi put ili prvi puta

Iako se neri­jetko čuje izraz prvi puta, on je pogre­šan i valja ga izbje­ga­vati. O čemu je točno riječ? Izvorno je riječ o spoju dviju sklo­nid­be­nih riječi: red­nog broja i ime­nice. S obzi­rom na način nji­hova spa­ja­nja, tre­baju biti u istom rodu, broju i padežu. To kon­kretno znači da sin­tagma u nomi­na­tivu i aku­za­tivu glasi prvi put, a u geni­tivu prvog(a) ... Read More »

Vi iz poštovanja

Pri obra­ća­nju jed­noj osobi u pisme­noj komu­ni­ka­ciji, pose­bice služ­be­noj, uobi­ča­jeno je upo­treb­lja­vati mno­žin­ske oblike zamje­nica i gla­gola. Takvo obra­ća­nje izgleda kao da se obra­ćamo neo­dre­đe­noj sku­pini ljudi, ali se zamje­nički oblici pišu veli­kim počet­nim slo­vom (Vi, Vaš). obra­ća­nje sku­pini ljudi obra­ća­nje iz poštovanja Rezul­tati doka­zuju da ste vi na dobrom putu. Rezul­tati doka­zuju da ste Vi na dobrom putu. Upravo ste ... Read More »

Svo i svih

U nas­lovu su nave­deni dvoj­beni oblici zamje­nice sav (sva, sve). U stan­dard­nome jeziku oblik svo zapravo ne pos­toji. On se upo­treb­ljava u sred­njem rodu umjesto oblika sve, no to nije u skladu sa stan­dar­di­zi­ra­nim obli­cima. Oblik svo u govoru nije rije­dak i veli­kom dijelu govor­nika „ne zvuči ružno”, no norma ostaje neumo­ljiva i valja je znati. Svo joj je lice mokro ... Read More »

Scroll To Top