Category Archives: leksik

Ćevapi ili čevapi

[Autorica: Su-Lin]

Ovo je jelo do nas sti­glo s Bli­skog istoka, a od naroda koji nam ga je pred­sta­vio posu­dili smo i ime za njega. Riječ je naravno o Tur­cima i tur­skome jeziku. Iako ime zapravo potječe iz arap­skoga (käbāb), tur­ski je bio jezik posred­stvom kojeg se naziv širio i u druge zemlje. Tur­sku riječ kebap posu­dili smo kao ćevap. Slično je ... Read More »

Govedski ili goveđi

[Autor: Kim Hansen]

Od ime­nica koje ozna­čuju živo­ti­nje pri­djevi se naj­češće tvore doda­va­njem sufiksa ‑ji, ‑lji i ‑eći (koko­šji, kozji, rib­lji, žab­lji, pileći, teleći…). To znači da je pri­djev goveđi nesum­njivo dobar (kao i pri­mje­rice med­vjeđi ili labuđi). No ni pri­djev goved­ski nije „pogre­šan” jer pos­toji odre­đen broj pri­djeva na ‑ski koji su nas­tali od ime­nica koje ime­nuju živo­ti­nje: bizon­ski, konj­ski, kro­ko­dil­ski, maj­mun­ski, ... Read More »

Krumpir ili krompir

[Autor: Brian Hoffman]

Za raz­liku od juž­nos­la­ven­skih jezika koji nas okru­žuju (bosanskoga/bošnjačkoga, crno­gor­skoga, make­don­skoga, slo­ven­skoga i srp­skoga), a koji su u svo­jim stan­dard­nim ina­či­cama pri­hva­tili oblik krom­pir, hrvat­ski je stan­dardni jezik pri­hva­tio oblik krum­pir. Ova nam je riječ došla iz nje­mač­kog jezika (ne zabo­ra­vimo da se krum­pir svi­je­tom pro­ši­rio iz Južne Ame­rike, a u Hrvat­sku je došao za vla­da­vine Marije Tere­zije). U nje­mač­kim ... Read More »

Kurikulum i kurikul

[Autor: Krzysztof Pacholak]

Dvojba koju od ovih riječi upo­tri­je­biti rela­tivno je nedavno iza­zvala dosta pozor­nosti, čak i odre­đene sukobe. Sre­ćom, nema mjesta suko­bima, nego raz­miš­lja­nju i dogovoru. S nor­ma­tivne je strane ovaj slu­čaj pri­lično jed­nos­ta­van. Riječ cur­ri­cu­lum latin­ska je riječ (koja izvorno znači „tijek”). Iako je u peda­go­giju (i srodne zna­nosti) sti­gla iz engle­skog jezika, hrvat­ski jezik „strane lati­nizme” uglav­nom pre­uzima izravno iz ... Read More »

Pejorativan ili pežorativan

[Autorica: Lhoretsë, izvor: www.flickr.com]

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ovaj pri­djev glasi isklju­čivo pejo­ra­ti­van jer potječe iz latin­skog jezika (prema par­ti­cipu peiora­ti­vus od gla­gola peiorare, „pogor­šati”, a kojem je u osnovi pri­djev peior, „gori”). Oblik pežo­ra­ti­van nas­tao je prema fran­cu­skom pri­djevu péjo­ra­tif, koji je tako­đer nas­tao od spo­me­nu­tih latin­skih oblika. Budući da se pri pre­uzi­ma­nju riječi u hrvat­ski jezik daje pred­nost pre­uzi­ma­nju iz kla­sič­nih jezika, ... Read More »

Scroll To Top