Category Archives: leksik

Nabava i nabavka

[Autor: Chris Walton]

Oblici nabava i nabavka nemaju isto zna­če­nje. Ime­nica nabava prvi je put zabi­lje­žena u Šule­kovu rječ­niku znans­tve­noga naziv­lja (1874./1875.) kao pri­je­vod nje­mačke riječi Bes­c­haf­fung. Oblik nabava podra­zu­mi­jeva rad­nju, a znači „nabav­lja­nje, kupo­va­nje namir­nica ili opće­nito pred­meta potreb­nih za život”. Možemo tako ići u nabavu ili biti u nabavi, odnosno govo­riti o nabavi lije­kova ili o jav­noj nabavi. Riječ nabavka nije ... Read More »

Parking ili parkiralište

Parkiralište (danas Trg bana Josipa Jelačića)

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku bolje upo­tri­je­biti riječ par­ki­ra­li­šte. Naime, pri posu­đi­va­nju riječi nas­to­jimo posu­diti samo osnovni oblik, od kojeg dalje prema svo­jim tvor­be­nim pra­vi­lima stva­ramo nove riječi. Ovdje je osnovni oblik park, riječ koju smo posu­dili iz engle­skog jezika. Od nje smo stvo­rili niz riječi prema svo­jim pra­vi­lima: par­ki­rati, par­ki­ra­nje, par­ki­ran, par­kirni, par­ko­me­tar (u jed­nom se pri­ruč­niku naziva i ... Read More »

Što bi bilo „njuškarenje”

Dalmatinac [autorica: Maja Dumat]

Osim uobi­ča­je­nih sport­skih dis­ci­plina, onih ljud­skih, pos­toje i kino­lo­ške sport­ske dis­ci­pline. Naj­poz­na­tija je takva dis­ci­plina agi­liti (prema engle­skome agi­lity). Budući da ovaj naziv zapravo nije čest u upo­trebi, ne čudi što se neri­jetko zapi­suje i nepri­la­go­đeno, to jest izvorno, kao engle­ska riječ. Što­više, pogrešno je i izgo­va­ramo (umjesto /agiliti/ tre­bali bismo reći /adžiliti/), a tako smo je i usvo­jili, pa ... Read More »

E-mail, emajl, imejl, mejl…

[autor: Ilker; izvor: www. sxc.hu]

Riječ je naravno o kra­ćem nazivu za elek­tro­ničku poštu. U hrvat­skom je jeziku kao kraći naziv naj­bo­lje upo­tri­je­biti oblike e‑pošta, e‑adresa, e‑poruka ili e‑pismo, ovisno o smislu. Pro­vjeri e‑poštu. Zapiši mi svoju e‑adresu. Poša­lji mu e‑poruku. Svi ovi izrazi zamje­njuju engle­ski izraz e‑mail, pri čemu je vid­ljivo da je naš jezik ponu­dio pre­ciz­niju podjelu zna­če­nja od izvor­nog izraza. Una­toč nave­de­nomu, ... Read More »

Aljaska ili Alaska

Mount McKinley, najviši aljaski vrh [izvor: totallyfreeimages.com]

Ime je to sje­ver­no­ame­rič­kog polu­otoka, ali i jedne savezne države unu­tar Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Država. Dosta je dugo tre­balo da se jedan oblik uobi­čaji, a usta­lio se oblik Alja­ska i zato mu treba dati prednost. Ime potječe iz ale­ut­skog jezika, no eti­mo­lo­gija mu nije pot­puno pre­cizno odre­đena. Evi­dentno je ipak da je ale­ut­ska riječ pre­uzeta u ruski jezik kao Аляска, i ... Read More »

Scroll To Top