Category Archives: leksik

Erupcija korupcije

Erupcija gejzira

Iako česte u upo­trebi, ove ime­nice u jeziku ne pred­stav­ljaju pro­blem (pro­blem pred­stav­ljaju u nekim dru­gim podru­čjima), no s pri­pa­da­ju­ćim im gla­go­lima nije sve tako jed­nos­tavno. Dok je gla­gol korum­pi­rati zasad nepri­je­po­ran, o dru­gome se može ras­prav­ljati: glasi li erum­pi­rati ili erup­ti­rati. Kre­nimo redom: sve su ove riječi pre­uzete iz latin­skog jezika. Ime­nice erup­cija i korup­cija prema ime­ni­cama erup­tio i ... Read More »

Kofer, kufer, ali kovčeg

Ona koja čeka [autorica: Shenamt; izvor: www.flickr.com]

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku nedvoj­bena se pred­nost daje ime­nici kov­čeg. Riječ je o obliku zabi­lje­že­nom još u sta­ros­la­ven­skom jeziku (kovъčegъ) i koji nesum­njivo treba imati pred­nost pred posu­đe­ni­cama. Govo­rimo tako o put­nom kov­čegu, zaštit­nom kov­čegu, mrtvač­kom kov­čegu, Zavjet­nom kov­čegu… No što uči­niti s ime­ni­cama kofer i kufer? Norma se „ogra­dila” od njih rekavši da one ne pri­pa­daju stan­dardu u užem ... Read More »

Fiskalna blagajna ili fiskalna kasa

[Autor: Nate Grigg]

Ime­nica kasa pro­ši­rila se prema tali­jan­skoj riječi cassa, koja je zapravo nas­tala od latin­ske ime­nice capsa („kov­čeg, san­duk”). Moguće je da smo ovu riječ pre­uzeli i iz nje­mač­koga, gdje glasi Kasse, i u koji je ušla tako­đer iz tali­jan­skog jezika. Zanim­ljivo je da smo prema latin­skoj riječi capsa kas­nije posu­dili i ime­nicu kap­sula. Bilo kako bilo, riječ kasa u hrvat­skom ... Read More »

Breaking news ili izvanredne vijesti

Engle­ska sin­tagma bre­aking news, poga­đate, ne pri­pada hrvat­skom jeziku. Nema potrebe ni za nje­zi­nim pohr­va­ći­va­njem (bre­king njuz). Mi naime imamo vlas­titi izraz za nove, udarne vijesti koje pre­ki­daju usta­ljen ras­po­red objav­lji­va­nja novosti − izvan­redne vijesti. Iako nije riječ o dos­lov­nom pri­je­vodu, jer engle­ska ime­nica bre­aking znači „lom­lje­nje, pre­ki­da­nje”, pri­djev izvan­re­dan vrlo dobro opi­suje takve vijesti jer se one uis­tinu objav­ljuju ... Read More »

Dinosauri ili dinosaurusi

Ove se živo­ti­nje u hrvat­skom jeziku nazi­vaju dino­sa­uri. Naziv je podri­je­tlom lati­ni­zi­rana kova­nica (dino­sa­urus) grč­kih riječi deinos („stra­šan”) i sauros („gušter”). Riječ je stvo­rena sre­di­nom 19. sto­ljeća kako bi se njome ozna­čio ovaj živo­tinj­ski red. Kako ime­nice iz latin­skog jezika pre­uzi­mamo tako da im odba­cimo nas­ta­vak ‑us, i riječ dino­sa­urus pre­uzeli smo bez latin­skog nas­tavka za nomi­na­tiv, dakle kao dino­saur. Da ... Read More »

Scroll To Top