Category Archives: leksik

Impressum ili impresum

Ime­nicu impre­sum pre­uzeli smo iz latin­skog jezika (prema impre­ssum − „ono što je utis­nuto”). Ona ozna­čuje ukup­nost poda­taka o nekoj publi­ka­ciji: ime autora i izda­vača, vlas­nika autor­skih prava, godinu i mjesto izda­va­nja i slično. Riječ je s vre­me­nom ušla u hrvat­ski jezik i danas je nje­gov puno­pra­van član. Što­više, i nemamo drugi izraz za ovaj pojam. Dakle ako je ovaj ... Read More »

Smijemo li designirati?

U osnovi je gla­gola iz nas­lova latin­ski gla­gol desig­nare, „ozna­čiti, ozna­či­vati”, a mi smo ga pre­uzeli u zna­če­nju „odre­diti, ime­no­vati koga za važnu duž­nost”, odnosno u opće­ni­tom zna­če­nju „odre­diti, pre­do­dre­diti”. Ovaj se gla­gol u hrvat­skom jeziku upo­treb­ljava vrlo rijetko, ali je u nave­de­nim zna­če­njima pot­puno dobar (desig­ni­rani kar­di­nal, desig­ni­rani minis­tar). No u novije vri­jeme možemo naići na jedan drugi gla­gol ... Read More »

Mađarska ili Madžarska

Danas se, s tek rijet­kim iznim­kama, jezi­kos­lovci slažu u stavu da pred­nost valjda dati riječi Mađar­ska i nje­zi­nim izve­de­ni­cama. U proš­losti je bilo raz­dob­lja kad se pred­nost davala obliku s gla­som dž, ali i raz­dob­lja kad su se oba oblika izjed­na­či­vala. Što se tiče autora koji su pisali prije ujed­na­či­va­nja gra­fije, neri­jetko zapravo nismo sigurni kako su pisali. Oblici s ... Read More »

Apaši ili Apači

Podri­je­tlo ove riječi nije pot­puno razjaš­njeno, no vje­ro­jatno potječe iz kojega indi­jan­skog jezika (java­paj­skoga ili zunj­skoga). Euro­pom se pro­ši­rila posred­stvom špa­njol­skog jezika, a u hrvat­ski je naj­vje­ro­jat­nije pre­uzeta iz fran­cu­skoga (apache) pa je zaži­vio fran­cu­ski izgo­vor skupa ch kao š. Zanim­ljivo je da je u Fran­cu­skoj počet­kom proš­log sto­ljeća od vlas­tite ime­nice Apaš nas­tala opća ime­nica apaš sa zna­če­njem „pro­pa­lica, ... Read More »

Odgajatelj ili odgojitelj

Ime­nica odgo­ji­telj zabi­lje­žena je još polo­vi­com 18. sto­ljeća, u rječ­ni­cima se i danas navodi, a i u kor­pusu je još uvi­jek češća. No i oblik odga­ja­telj sve se češće upo­treb­ljava. U nor­ma­tiv­noj je lite­ra­turi sla­bije zas­tup­ljen, ali ga na pri­mjer Hrvat­ski jezični savjet­nik Ins­ti­tuta za hrvat­ski jezik i jezi­kos­lov­lje izjed­na­čuje s obli­kom odgo­ji­telj. Donosi ga i Hrvat­ski pra­vo­pis Matice hrvat­ske (a ... Read More »

Scroll To Top