Category Archives: Jezični savjeti

Strana i stranica

Ime­nice strana i stra­nica imaju bli­sko zna­če­nje i kat­kad je teško odre­diti koju je bolje upotrijebiti. Mogli bismo uvjetno reći da ime­nica stra­nica ima kon­kret­nije zna­če­nje. Tako ozna­čuje fizičke povr­šine lista papira ili nekog objekta, ali i dužine koje ome­đuju neki geome­trij­ski lik. dva­de­seta stra­nica knjige nas­lovna stranica kre­vet bez stranica susjedne stra­nice kvadrata oko­mite stranice spa­ja­nje stra­nica ormara Već kod ... Read More »

Koristiti (se)

Većina govor­nika gla­gol koris­titi upo­treb­ljava s aku­za­ti­vom u zna­če­nju „upo­treb­lja­vati, rabiti” (Koris­tim raču­nalo.). No u ovak­voj upo­trebi norma pred­nost daje gla­go­lima upo­treb­lja­vati i rabiti (Upo­treb­lja­vam raču­nalo. Rabim raču­nalo.). Želimo li ipak u pri­bliž­nom smislu upo­tri­je­biti oblik koris­titi, bolje je to uči­niti tako da mu dodamo čes­ticu (zamje­nicu) se i dopunu u ins­tru­men­talu, dakle koris­titi se čime (Koris­tim se raču­na­lom.). On ... Read More »

Europska unija ili Europska Unija

Europska unija

Pisa­nje počet­nog slova u nazivu ove zajed­nice zapravo nije jezično pita­nje i nije na jezi­kos­lov­cima da odlu­čuju je li ova tvo­re­vina država ili među­na­rodna orga­ni­za­cija. Pra­vo­pis pro­pi­suje kako se pišu imena država, a kako imena među­na­rod­nih orga­ni­za­cija, ali je na struč­nja­cima dru­gih podru­čja da odluče što su države, a što organizacije. Vlas­tita imena država pišu se tako da se svi ... Read More »

Prema dole ili prema dolje

Iako u narje­čjima pos­toje i oblici dole i doli, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ovaj pri­log glasi dolje. Riječ se odnosi na mjesto koje je niže od nekog dru­gog mjesta, a potječe od sta­ros­la­ven­ske riječi dolê (pri čemu je ê znak za jat, to jest za je). Dakle valja pri­pa­ziti pri upo­trebi ovog priloga. na putu prema dole > na putu ... Read More »

Dizajner − dizajnerica, ali inženjer − inženjerka

Ime­nice za žen­ske osobe koje se bave nekim zani­ma­njem, vrše neku duž­nost, imaju neke oso­bine, koje su sljed­be­nice ili pri­pad­nice nekih pra­vaca ili pokreta i slično tvore se prema ime­ni­cama za muške osobe. Govo­rimo o tako­zva­nim žen­skim i muškim mocij­skim parnjacima. Ovakve se ime­nice naj­češće tvore sufik­som ‑ica, ali i dru­gim sufik­sima (‑ka, ‑inja, ‑kinja). Kat­kad nije lako odre­diti koji ... Read More »

Scroll To Top