Category Archives: Jezični savjeti

Uho − uha − uši

Ime­nica uho sred­njega je roda, no nje­zina je mno­žina žen­skoga roda − ove uši. Mno­žin­ski oblici ove ime­nice potječu od neka­daš­njih oblika za dvojinu. Novi „dvo­jin­ski” oblici (koji se upo­treb­lja­vaju uz bro­jeve dva, oba, tri i četiri) glase uha (u nomi­na­tivu, geni­tivu, aku­za­tivu i voka­tivu), odnosno ušima (u osta­lim pade­žima). Upravo se ti novi „dvo­jin­ski” oblici upo­treb­lja­vaju kao mno­žin­ski oblici ... Read More »

Zahtjevan ili zahtijevan

Riječ je zapravo o dvama pri­dje­vima sa slič­nim zna­če­njem. Obama je obli­cima u osnovi riječ zah­tjev, no kako je oblik zah­ti­je­van gla­gol­ski pri­djev nas­tao od gla­gola zah­ti­je­vati, on je saču­vao skup ije. A to je zapravo i dobro jer olak­šava raz­li­ko­va­nje ovih pridjeva. Pri­djev zah­tje­van znači „koji pos­tav­lja velike ili česte zah­tjeve”, odnosno „koji traži mnogo truda i ula­ga­nja”. Tako ... Read More »

Kula ili toranj

Iako se često navode kao sino­nimi (riječi ista zna­če­nja), ove to riječi nisu u pot­pu­nosti. Umjesto kao istoz­nač­nice, bilo bi ih toč­nije odre­diti kao bliskoznačnice. Za obje je gra­đe­vine karak­te­ris­tično da su više nego šire, dok im je baza naj­češće okru­gla, ali može biti i čet­vr­tasta, pa i više­kutna. Obje gra­đe­vine mogu biti samos­talne, ali i inte­gra­lan dio nekoga većeg ... Read More »

Scroll To Top