Category Archives: pravopis

Virus zapadnoga Nila ili virus Zapadnoga Nila

Nil

Pri zapi­si­va­nju imena ili naziva nužno je znati dvije stvari: kako ime ili naziv točno glasi i na što se točno odnosi. Sas­toji li se od više sas­tav­nica, nave­deno moramo znati za svaku od njih. Nazivi virus­nih vrsta (kao i nazivi bilj­nih i živo­tinj­skih vrsta) pišu se malim počet­nim slo­vom, osim kada poči­nju rije­čju koja je i sama vlas­tito ime ili ... Read More »

Slijedeći i sljedeći

Slijedeći put

Iako su vrlo slične, ove dvije riječi ne znače isto. Sli­je­deći put sti­gli su do cilja. ≠ Slje­deći put sti­gli su do cilja. (Pra­teći put sti­gli su do cilja. ≠ Drugi su put sti­gli do cilja.) Sli­je­deći je gla­gol­ski pri­log sadaš­nji koji je nas­tao od gla­gola sli­je­diti. Budući da je pri­log, on je nepro­mje­njiv, smis­lom se vezuje uz gla­gol i opi­suje okol­nosti gla­gol­ske ... Read More »

Nova godina ili nova godina

Nova godina

Tko se nije našao u situ­aciji da ne zna kako čes­ti­tati nado­la­zeću godinu − što pisati veli­kim počet­nim slo­vom, a što malim? Kada mis­limo na praz­nik, 1. siječ­nja, pišemo Nova godina. Prva riječ u ime­nima blag­dana i praz­nika piše se veli­kim počet­nim slo­vom, a ostale malim, osim u slu­ča­je­vima kad su i same vlas­tito ime. To kon­kretno znači da kada nekomu ... Read More »

Božićni ili božićni

[Autor: Ron Doke]

Bliži nam se Božić te su Božićni darovi, Božićni blag­dani, Božićni ukrasi… samo neki od nat­pisa koje ne možemo izbjeći ovih dana. Pro­blem je naravno u tome što su pogrešno napi­sani i „bodu nam oči”. Božić je vlas­tito ime (ime blag­dana) i piše se veli­kim počet­nim slo­vom, no pri­djevi nas­tali prema vlas­ti­tim ime­nima mogu se pisati i veli­kim i malim počet­nim ... Read More »

Reko ili rek’o

Apostrof

Apos­trof se u hrvat­skom jeziku naziva i izos­tav­nik, a zapi­suje se na mjestu ispu­šte­noga dijela riječi ili izraza. ′Oćeš il’ nećeš? Kak’ ne znaš?! ′Đenja! ′Jutro! Izos­tav­nik se ne upotrebljava: − kod krnjeg infinitiva: Učit’ ću. > Učit ću. Tre­bam ranije ustat’. > Tre­bam ranije ustat. − kod krnjega gla­gol­skoga pri­loga sadašnjega: Pola ćeš naučiti gle­da­juć’. > Pola ćeš naučiti gledajuć. − ... Read More »

Scroll To Top