Category Archives: interpunkcija

Reko ili rek’o

Apostrof

Apos­trof se u hrvat­skom jeziku naziva i izos­tav­nik, a zapi­suje se na mjestu ispu­šte­noga dijela riječi ili izraza. ′Oćeš il’ nećeš? Kak’ ne znaš?! ′Đenja! ′Jutro! Izos­tav­nik se ne upotrebljava: − kod krnjeg infinitiva: Učit’ ću. > Učit ću. Tre­bam ranije ustat’. > Tre­bam ranije ustat. − kod krnjega gla­gol­skoga pri­loga sadašnjega: Pola ćeš naučiti gle­da­juć’. > Pola ćeš naučiti gledajuć. − ... Read More »

Zagrade

Zatvorene zagrade [autor: theilr, izvor: www.flickr.com]

Iako su bitno češće pri­mje­rice u mate­ma­tici, zagrade su i reče­nični i pra­vo­pisni znak. Upo­treb­lja­vaju se oble ( ), kose / /, uglate [ ] i viti­časte { }, no oble su naj­češće u uporabi. Pri pisa­nju zagrada nema odviše pra­vila, a i ona se uglav­nom rav­naju prema smislu i potrebi (kada su potrebne, zagrade jed­nos­tavno treba upo­tri­je­biti). Možda je ... Read More »

No,

Pisa­nje zareza jedno je od naj­pro­ble­ma­tič­ni­jih podru­čja u hrvat­skom jeziku: pre­ve­lik broj nedo­voljno čvr­stih pra­vila stvo­rio je veliku nesi­gur­nost i impro­vi­za­ciju pri nji­ho­voj uporabi. Una­toč ovakvu sta­nju neka su pra­vila neupitna, a takav je slu­čaj i s onim po kojem se zarez piše uz suprotni vez­nik no. No pri­tom neri­jetko gri­ješe i oni koji uz vez­nik no zarez pišu. Naime, ... Read More »

Zapisivanje datuma ili nadnevka

Pri zapi­si­va­nju datuma valja pri­pa­ziti na neko­liko stvari. Dan je redni broj (uvi­jek zavr­šava toč­kom) i zapi­su­jemo ga arap­skim broj­kama. Iza njega dolazi raz­mak, a ispred se ne piše nula. (Nula se piše iznimno, na pri­mjer da bi se spri­je­čila moguć­nost kri­vo­tvo­re­nja nad­nevka ili kad je pri pro­gra­mi­ra­nju za nje­gov upis pre­dvi­đen točno odre­đen broj znakova.) S pisa­njem mje­seci imamo ... Read More »

?! ili !?

Obje su ove kom­bi­na­cije dobre i pra­vo­pis ih obje dopu­šta, no one zna­če­njem nisu jednake. Naime, kada se nađu zajedno, ovi pra­vo­pisni zna­kovi ozna­čuju kom­bi­na­ciju upit­nosti i čuđenja/ushićenosti. Nji­hov redos­li­jed suge­rira i redos­li­jed osje­ćaja: kada je upit­nik prvi, prev­la­dava upit­nost s čuđe­njem, no kada je na prvome mjestu usklič­nik, riječ je o čuđe­nju ili ushi­će­nosti s odre­đe­nom koli­či­nom upitnosti. Ovo ... Read More »

Scroll To Top