Category Archives: pravopis

Došašće (advent)

Došašće

Došašće ili advent raz­dob­lje je u litur­gij­skoj godini koje pret­hodi Božiću. S jezične se strane uz ove poj­move vezuje više nedoumica. Riječ advent potječe iz latin­skog jezika, od riječi adven­tus, koja znači „dola­zak”. Odba­ci­va­njem latin­skog nas­tavka ‑us dobili smo riječ advent. S obzi­rom na to da se suglas­nički skup nt ne mora raz­dva­jati samo­glas­ni­kom, nema potrebe da se umeće glas ... Read More »

Zagrade

Zatvorene zagrade [autor: theilr, izvor: www.flickr.com]

Iako su bitno češće pri­mje­rice u mate­ma­tici, zagrade su i reče­nični i pra­vo­pisni znak. Upo­treb­lja­vaju se oble ( ), kose / /, uglate [ ] i viti­časte { }, no oble su naj­češće u uporabi. Pri pisa­nju zagrada nema odviše pra­vila, a i ona se uglav­nom rav­naju prema smislu i potrebi (kada su potrebne, zagrade jed­nos­tavno treba upo­tri­je­biti). Možda je ... Read More »

RIP

Kra­tica RIP izvorno potječe iz latin­skog jezika (od requ­ies­cat in pace), a znači „počivao/počivala u miru”. Oblici poči­vao i poči­vala u gra­ma­tič­kom su smislu opta­tiv, željni način, to jest gla­gol­ski način kojim se izriče želja (kao i Živio!, Živjeli!, Dobro došao!, Zdrav bio! i slično). Opta­tiv se sas­toji od gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga, ali uza se nema pre­zent pomoć­noga gla­gola biti, ... Read More »

Europska unija ili Europska Unija

Europska unija

Pisa­nje počet­nog slova u nazivu ove zajed­nice zapravo nije jezično pita­nje i nije na jezi­kos­lov­cima da odlu­čuju je li ova tvo­re­vina država ili među­na­rodna orga­ni­za­cija. Pra­vo­pis pro­pi­suje kako se pišu imena država, a kako imena među­na­rod­nih orga­ni­za­cija, ali je na struč­nja­cima dru­gih podru­čja da odluče što su države, a što organizacije. Vlas­tita imena država pišu se tako da se svi ... Read More »

Crkva svete Katarine, crkva Svete Katarine ili crkva svete Katarine

Oko pisa­nja imena vjer­skih gra­đe­vina ne vlada pot­puna suglas­nost. Uglav­nom se svi slažu da se ime­nice bazi­lika, crkva, kapela, kape­lica, kate­drala… sma­traju općim ime­ni­cama te da se pišu malim počet­nim slo­vom i kad se nalaze na početku izraza kojim se ime­nuje neka vjer­ska građevina. Oko počet­nog slova pri­djeva sveti ne pos­toji suglas­nost (dio jezi­kos­lo­vaca sma­tra da se treba pisati veli­kim ... Read More »

Scroll To Top