Category Archives: pravopis

Imena škola

Imena osnov­nih i sred­njih škola pišu se tako da se prvi član vlas­ti­tog imena piše veli­kim počet­nim slo­vom, a ostali čla­novi malim, osim ako i sami nisu vlas­tita imena. Dakle, kada njome poči­nje naziv obra­zovne usta­nove, sin­tagma „osnovna škola” piše se Osnovna škola. Ako naziv ne poči­nje ovom sin­tag­mom, ona se ne piše veli­kim počet­nim slo­vom jer sama nije vlas­tito ime. Prva ... Read More »

No,

Pisa­nje zareza jedno je od naj­pro­ble­ma­tič­ni­jih podru­čja u hrvat­skom jeziku: pre­ve­lik broj nedo­voljno čvr­stih pra­vila stvo­rio je veliku nesi­gur­nost i impro­vi­za­ciju pri nji­ho­voj uporabi. Una­toč ovakvu sta­nju neka su pra­vila neupitna, a takav je slu­čaj i s onim po kojem se zarez piše uz suprotni vez­nik no. No pri­tom neri­jetko gri­ješe i oni koji uz vez­nik no zarez pišu. Naime, ... Read More »

Cunami ili tsunami

Riječ cunami dolazi nam iz japan­skog jezika. Nas­tala je od riječi tsu („luka”) i nami („val”), a ozna­čuje velike mor­ske valove koje je pro­uz­ro­čio potres. Riječ je pri­hva­ćena kao ime­nica muškog roda jed­nine (G cuna­mija, I cuna­mi­jem, mn. N cuna­miji, G cuna­mija). No zašto je bolje upo­tri­je­biti oblik cunami od oblika tsu­nami? Jezici neri­jetko pre­uzi­maju riječi iz dru­gih jezika. Pri­tom ... Read More »

Vaterpolo utakmica ili vaterpolska utakmica

U hrvat­skom jeziku spo­jevi dviju ime­nica u kojima jedna atri­butno dopu­njuje drugu, odnosno ima pri­djevno zna­če­nje, nisu česti kao u nekim dru­gim jezi­cima. Iako takve kons­truk­cije pos­toje, pos­toji i tež­nja da se ime­nica koja odre­đuje drugu ime­nicu zami­jeni pridjevom. engl. kit­c­hen table (kuhinj­ski stol) kuhinja-stol > kuhinj­ski stol Kat­kad se od ime­nice u atri­but­nom polo­žaju ne može nači­niti pri­djev (trikno pita­nje ... Read More »

Riješiti, rješavati, rješenje

Neri­jetko se pri pisa­nju ovih riječi gri­ješi u odrazu jata jer nije uvi­jek lako raz­lu­čiti koji se oblik piše s ije, a koji s je. Gla­gol rijéšiti pišemo s dugim odra­zom jata, to jest s ije. Takav odraz jata ovaj gla­gol zadr­žava u svim vre­me­nima (rije­šim, rije­ših, rije­šit ću, rije­šio sam…) te u gla­gol­skom pri­logu proš­lom (rije­šivši) i gla­gol­skom pri­djevu ... Read More »

Scroll To Top