Category Archives: pravopis

Grad Zagreb ili grad Zagreb

Česta je nedo­umica treba li se apo­zi­cija grad uz imena gra­dova pisati veli­kim ili malim počet­nim slo­vom. No pravo je pita­nje kada ime­nicu grad pisati veli­kim, a kada malim počet­nim slo­vom jer Grad Zagreb  i grad Zagreb − nisu isto. Grad je ponaj­prije veće urbano nase­lje čiji se sta­nov­nici uglav­nom bave nepo­ljo­pri­vred­nim dje­lat­nos­tima. U ovom je zna­če­nju grad u suprot­nosti sa ... Read More »

Zapisivanje datuma ili nadnevka

Pri zapi­si­va­nju datuma valja pri­pa­ziti na neko­liko stvari. Dan je redni broj (uvi­jek zavr­šava toč­kom) i zapi­su­jemo ga arap­skim broj­kama. Iza njega dolazi raz­mak, a ispred se ne piše nula. (Nula se piše iznimno, na pri­mjer da bi se spri­je­čila moguć­nost kri­vo­tvo­re­nja nad­nevka ili kad je pri pro­gra­mi­ra­nju za nje­gov upis pre­dvi­đen točno odre­đen broj znakova.) S pisa­njem mje­seci imamo ... Read More »

?! ili !?

Obje su ove kom­bi­na­cije dobre i pra­vo­pis ih obje dopu­šta, no one zna­če­njem nisu jednake. Naime, kada se nađu zajedno, ovi pra­vo­pisni zna­kovi ozna­čuju kom­bi­na­ciju upit­nosti i čuđenja/ushićenosti. Nji­hov redos­li­jed suge­rira i redos­li­jed osje­ćaja: kada je upit­nik prvi, prev­la­dava upit­nost s čuđe­njem, no kada je na prvome mjestu usklič­nik, riječ je o čuđe­nju ili ushi­će­nosti s odre­đe­nom koli­či­nom upitnosti. Ovo ... Read More »

Poznań ili Poznanj

Pri pisa­nju zem­ljo­pis­nih imena stra­noga podri­je­tla možemo naići na nedo­umice. Dok se imena država i kon­ti­ne­nata uvi­jek u pot­pu­nosti pri­la­go­đa­vaju hrvat­skom jeziku, ostala se zem­ljo­pisna imena načelno pišu u izvor­nom obliku ako su pisana lati­ni­com, odnosno u trans­kri­bi­ra­nom i/ili tran­s­li­te­ri­ra­nom obliku (govoru i/ili pismu pri­la­go­đe­nom obliku) ako ih pre­uzi­mamo iz jezika s nekim dru­gim pismom. Upravo zato imena država pišemo ... Read More »

Vi iz poštovanja

Pri obra­ća­nju jed­noj osobi u pisme­noj komu­ni­ka­ciji, pose­bice služ­be­noj, uobi­ča­jeno je upo­treb­lja­vati mno­žin­ske oblike zamje­nica i gla­gola. Takvo obra­ća­nje izgleda kao da se obra­ćamo neo­dre­đe­noj sku­pini ljudi, ali se zamje­nički oblici pišu veli­kim počet­nim slo­vom (Vi, Vaš). obra­ća­nje sku­pini ljudi obra­ća­nje iz poštovanja Rezul­tati doka­zuju da ste vi na dobrom putu. Rezul­tati doka­zuju da ste Vi na dobrom putu. Upravo ste ... Read More »

Scroll To Top