Category Archives: veliko i malo početno slovo

Virus zapadnoga Nila ili virus Zapadnoga Nila

Nil

Pri zapi­si­va­nju imena ili naziva nužno je znati dvije stvari: kako ime ili naziv točno glasi i na što se točno odnosi. Sas­toji li se od više sas­tav­nica, nave­deno moramo znati za svaku od njih. Nazivi virus­nih vrsta (kao i nazivi bilj­nih i živo­tinj­skih vrsta) pišu se malim počet­nim slo­vom, osim kada poči­nju rije­čju koja je i sama vlas­tito ime ili ... Read More »

Nova godina ili nova godina

Nova godina

Tko se nije našao u situ­aciji da ne zna kako čes­ti­tati nado­la­zeću godinu − što pisati veli­kim počet­nim slo­vom, a što malim? Kada mis­limo na praz­nik, 1. siječ­nja, pišemo Nova godina. Prva riječ u ime­nima blag­dana i praz­nika piše se veli­kim počet­nim slo­vom, a ostale malim, osim u slu­ča­je­vima kad su i same vlas­tito ime. To kon­kretno znači da kada nekomu ... Read More »

Božićni ili božićni

[Autor: Ron Doke]

Bliži nam se Božić te su Božićni darovi, Božićni blag­dani, Božićni ukrasi… samo neki od nat­pisa koje ne možemo izbjeći ovih dana. Pro­blem je naravno u tome što su pogrešno napi­sani i „bodu nam oči”. Božić je vlas­tito ime (ime blag­dana) i piše se veli­kim počet­nim slo­vom, no pri­djevi nas­tali prema vlas­ti­tim ime­nima mogu se pisati i veli­kim i malim počet­nim ... Read More »

Došašće (advent)

Došašće

Došašće ili advent raz­dob­lje je u litur­gij­skoj godini koje pret­hodi Božiću. S jezične se strane uz ove poj­move vezuje više nedoumica. Riječ advent potječe iz latin­skog jezika, od riječi adven­tus, koja znači „dola­zak”. Odba­ci­va­njem latin­skog nas­tavka ‑us dobili smo riječ advent. S obzi­rom na to da se suglas­nički skup nt ne mora raz­dva­jati samo­glas­ni­kom, nema potrebe da se umeće glas ... Read More »

Europska unija ili Europska Unija

Europska unija

Pisa­nje počet­nog slova u nazivu ove zajed­nice zapravo nije jezično pita­nje i nije na jezi­kos­lov­cima da odlu­čuju je li ova tvo­re­vina država ili među­na­rodna orga­ni­za­cija. Pra­vo­pis pro­pi­suje kako se pišu imena država, a kako imena među­na­rod­nih orga­ni­za­cija, ali je na struč­nja­cima dru­gih podru­čja da odluče što su države, a što organizacije. Vlas­tita imena država pišu se tako da se svi ... Read More »

Scroll To Top