Category Archives: veliko i malo početno slovo

Crkva svete Katarine, crkva Svete Katarine ili crkva svete Katarine

Oko pisa­nja imena vjer­skih gra­đe­vina ne vlada pot­puna suglas­nost. Uglav­nom se svi slažu da se ime­nice bazi­lika, crkva, kapela, kape­lica, kate­drala… sma­traju općim ime­ni­cama te da se pišu malim počet­nim slo­vom i kad se nalaze na početku izraza kojim se ime­nuje neka vjer­ska građevina. Oko počet­nog slova pri­djeva sveti ne pos­toji suglas­nost (dio jezi­kos­lo­vaca sma­tra da se treba pisati veli­kim ... Read More »

Imena škola

Imena osnov­nih i sred­njih škola pišu se tako da se prvi član vlas­ti­tog imena piše veli­kim počet­nim slo­vom, a ostali čla­novi malim, osim ako i sami nisu vlas­tita imena. Dakle, kada njome poči­nje naziv obra­zovne usta­nove, sin­tagma „osnovna škola” piše se Osnovna škola. Ako naziv ne poči­nje ovom sin­tag­mom, ona se ne piše veli­kim počet­nim slo­vom jer sama nije vlas­tito ime. Prva ... Read More »

Grad Zagreb ili grad Zagreb

Česta je nedo­umica treba li se apo­zi­cija grad uz imena gra­dova pisati veli­kim ili malim počet­nim slo­vom. No pravo je pita­nje kada ime­nicu grad pisati veli­kim, a kada malim počet­nim slo­vom jer Grad Zagreb  i grad Zagreb − nisu isto. Grad je ponaj­prije veće urbano nase­lje čiji se sta­nov­nici uglav­nom bave nepo­ljo­pri­vred­nim dje­lat­nos­tima. U ovom je zna­če­nju grad u suprot­nosti sa ... Read More »

Vi iz poštovanja

Pri obra­ća­nju jed­noj osobi u pisme­noj komu­ni­ka­ciji, pose­bice služ­be­noj, uobi­ča­jeno je upo­treb­lja­vati mno­žin­ske oblike zamje­nica i gla­gola. Takvo obra­ća­nje izgleda kao da se obra­ćamo neo­dre­đe­noj sku­pini ljudi, ali se zamje­nički oblici pišu veli­kim počet­nim slo­vom (Vi, Vaš). obra­ća­nje sku­pini ljudi obra­ća­nje iz poštovanja Rezul­tati doka­zuju da ste vi na dobrom putu. Rezul­tati doka­zuju da ste Vi na dobrom putu. Upravo ste ... Read More »

Scroll To Top