Category Archives: tvorba riječi

Majca ili majica

U hrvat­skom je stan­dardu pri­hvat­ljiv samo oblik majica. Riječ potječe iz tali­jan­skog jezika, prema ime­nici maglia. Pre­uzeli smo je kao maja, a potom smo od nje nači­nili uma­nje­nicu majica (doda­va­njem sufiksa ‑ica osnovi maj‑). S obzi­rom na to da je glas i dio sufiksa, on se ne gubi ni pri sklanjanju.   JEDNINA MNOŽINA N majica majice G majice majica ... Read More »

Odgajatelj ili odgojitelj

Ime­nica odgo­ji­telj zabi­lje­žena je još polo­vi­com 18. sto­ljeća, u rječ­ni­cima se i danas navodi, a i u kor­pusu je još uvi­jek češća. No i oblik odga­ja­telj sve se češće upo­treb­ljava. U nor­ma­tiv­noj je lite­ra­turi sla­bije zas­tup­ljen, ali ga na pri­mjer Hrvat­ski jezični savjet­nik Ins­ti­tuta za hrvat­ski jezik i jezi­kos­lov­lje izjed­na­čuje s obli­kom odgo­ji­telj. Donosi ga i Hrvat­ski pra­vo­pis Matice hrvat­ske (a ... Read More »

Belgijac/Belgijka ili Belgijanac/Belgijanka

Jezi­kos­lovci nisu složni u stavu kojem od ovih parova valja dati pred­nost. Do otpri­like 1994. pos­to­jali su samo oblici Bel­gi­ja­nac i Bel­gi­janka, a nji­hovo pos­to­ja­nje nije nitko dovo­dio u pita­nje, odnosno nisu se uopće sma­trali jezič­nim problemom. Jezi­kos­lovci koji pred­nost daju obli­cima Bel­gi­jac i Bel­gijka tvrde da kada se etnik može tvo­riti i sufik­som ‑ac i sufik­som ‑anac, pred­nost valja ... Read More »

Kolegica ili koleginica

Hrvat­skomu stan­dard­nom jeziku pri­pada samo ime­nica kole­gica. Naime, u hrvat­skom se jeziku ime­nice za žen­sku osobu naj­češće tvore od ime­nica za mušku osobu, pri čemu je sufiks -ica jedan od uobi­ča­je­ni­jih (koleg- + -ica > kolegica). Ime­nica kole­gi­nica ne može se upo­treb­lja­vati u istom zna­če­nju kao kole­gica. Nje­zino je pos­ta­nje druk­čije, a načelno bi se moglo dovesti u vezu s ... Read More »

Paraolimpijski ili paralimpijski

Izvorni je pri­djev stvo­ren u engle­skom jeziku i glasi Paralym­pic. Iako se ta engle­ska riječ jav­lja sre­di­nom proš­log sto­ljeća, eti­mo­lo­gija joj zapravo nije do kraja razjaš­njena. Pret­pos­tav­lja se da je izvorno nas­tala spa­ja­njem engle­skih riječi para­ple­gic (para­ple­gi­čar) i Olym­pic (olim­pij­ski). Naime, kon­cept među­na­rod­noga sport­skog natje­ca­nja spor­taša s tje­les­nim ošte­će­njima pos­tupno se razvio iz natje­ca­nja engle­skih vete­rana Dru­goga svjet­skog rata s ... Read More »

Scroll To Top