Category Archives: Komentari

Komentari na „Hrvatski pravopis” (4. dio)

Hrvatski_pravopis

26. Opće ime­nice u prav­nim doku­men­tima. Na 20. stra­nici piše: „Malim se počet­nim slo­vom pišu nazivi osoba koje se kao strane pojav­ljuju u doku­men­tima (ugo­vo­rima, pos­lov­ni­cima, odred­bama i zako­nima): u dalj­njem tek­stu: kupac, pro­da­vač, pro­izvo­đač, zapos­le­nik, zaku­pac, naj­am­nik, minis­tar, direk­tor, pred­sjed­nik, rav­na­telj, mena­džer, vodi­telj i slično.” S jezi­kos­lovne strane ovaj odlo­mak nije pogre­šan, no s pravno-administrativne ovakvo pisa­nje veli­kih počet­nih slova ... Read More »

Komentari na „Hrvatski pravopis” (3. dio)

Hrvatski_pravopis

14. Imena kon­ti­ne­nata. Pra­vilo o pisa­nju imena kon­ti­ne­nata tako­đer nas je malo začu­dilo, tim više što već pos­toji neko­liko pra­vo­pis­nih pri­ruč­nika koji su znans­tveno pre­ciz­nije opi­sali zapi­si­va­nje ovih vlas­ti­tih imena. Pisa­nje vlas­ti­tih imena u hrvat­skome jeziku pri­lično je logično i jed­nos­tavno (tako se naža­lost ne uči, pa to rijetko tko pri­mje­ćuje). Od svih vlas­ti­tih imena koja se pišu veli­kim počet­nim ... Read More »

Komentari na „Hrvatski pravopis” (2. dio)

Hrvatski_pravopis

Kao što smo istak­nuli u proš­lome članku, na pra­vila o pisa­nju veli­koga i maloga počet­nog slova imamo naj­više zamje­raka jer se u njima naj­više odstu­pilo od uvri­je­že­noga pisa­nja. Sma­tramo da to nije dobro jer donosi velik stu­panj nesi­gur­nosti pri pisa­nju, a same pro­mjene uglav­nom nisu potrebne. Možemo s veli­kom sigur­nošću pret­pos­ta­viti da će govor­nici u veli­koj mjeri pisati kako su ... Read More »

Komentari na „Hrvatski pravopis” (1. dio)

Hrvatski_pravopis

Na početku želimo istak­nuti da iznimno cije­nimo ini­ci­ja­tivu Ins­ti­tuta za hrvat­ski jezik i jezi­kos­lov­lje da se napiše pra­vo­pis i učini ga se javno dos­tup­nim. Jed­nako tako cije­nimo i javnu objavu radne ina­čice i omo­gu­ći­va­nje upu­ći­va­nja pri­jed­loga i komen­tara. Čin je to hra­bar, a vje­ro­jatno i napo­ran. Baš zbog poto­njega molimo autore da strp­ljivo pris­tupe svim pri­jed­lo­zima: pro­jekt je odviše važan ... Read More »

Čija je riječ taj strašni „vers”?!

Naj­kraće rečeno − hrvat­ska! Ona se danas sma­tra zas­ta­rje­li­com, no s obzi­rom na to da se u knji­žev­nosti neri­jetko upo­treb­lja­vala, ona je nepri­je­porna činje­nica hrvat­skoga jezika. Povrh toga i danas se upo­treb­ljava u nekim govo­rima, ponaj­prije primorskima. Pre­uzeta je iz latin­skoga jezika, prema riječi ver­sus (stih), tako što je odba­čen latin­ski sufiks -us. To je pra­vilno pre­uzi­ma­nje: tako smo pre­uzeli ... Read More »

Scroll To Top