Category Archives: Prevođenje

Zašto Mojsije ima rogove?

Michelangelo: Mojsije

Jeste li se ikad zapi­tali zašto se Moj­sije kat­kad pri­ka­zuje s dva roga na glavi, ponaj­prije u sce­nama kada drugi put silazi sa Sinaja i nosi ploče s Bož­jim zapo­vi­je­dima? Danas se većina bibli­čara, pa i opće­nito teologa, slaže da je posri­jedi pogre­ška pri prevođenju. Naime, kada je sveti Jero­nim kra­jem 4. sto­ljeća pre­vo­dio Bibliju na latin­ski, čini se da ... Read More »

Što točno znači „breaking bad”?

Breaking Bad

Kad sam se prvi put susrela s nazi­vom ove serije, zapi­tala sam se što točno znači bre­aking bad. Bilo je jasno da je riječ o „pos­ta­ja­nju lošim”, ali što točno to znači − nisam znala. Kako je bilo sigurno da ovu seriju neću ni pre­vo­diti ni lek­to­ri­rati, vrlo sam se brzo pres­tala zama­rati otkri­va­njem pre­ciz­nog značenja. I vje­ro­jatno bih ovaj ... Read More »

Scroll To Top